Ali ima poklic psihologa prihodnost

V zadnjem èasu je poklic psihologa zelo pomemben. Nekoè je bil obisk psihologa veliko sramota za nas in to dejstvo je bilo tudi za¹èiteno pred drugimi. Dru¾ba se trenutno zelo zaveda koristi psihologa. Premakne se v isto skupino ljudi, ki se posvetujejo z zadnjim strokovnjakom. Vendar pa vsi ne vedo, kaj je psiholog. Do sedaj se ta poklic ponavadi zamenjuje z lastnimi poklici, saj ¹tevilni psihiatri, kot je psihiater ali terapevt, ustavijo du¹evno zdravje ljudi. Torej, kaj razlikuje poklic psihologa od novih poklicev?

Pridobivanje tega poklica je predvsem v pomenu psiholo¹kih storitev, zlasti na podroèju psiholo¹ke diagnoze, odloèanja in dajanja mnenj ter psiholo¹kega svetovanja. Da bi lahko postal psiholog, morate najprej pridobiti magisterij iz psihologije, opraviti pripravni¹tvo in sprejeti na seznam psihologov regionalne psiholo¹ke zbornice.Psiholog je poklic javnega zaupanja, ki od osebe, ki izgubi ta poklic, zahteva strokovnost, pa tudi brezhiben znaèaj, ki bo spro¹èen pri opravljanju dela skupaj s pravili poklicne etike. Psiholog je vloga, ki je namenjena zagotavljanju storitev in podpori ljudem, ki jo potrebujejo v doloèenem trenutku. Dru¾ba zaupa ljudem, ki dajejo zaupanje javnosti. Torej bi morala biti odgovorna tudi zavest, ker je zanje odvisno zdravje in delovanje drugih ljudi.Psiholog je brezplaèen poklic, ki oznaèuje visoko znanje in podroèja ter zaposlitev.Mi, navadni, povpreèni ljudje pogosto identificirajo psihologa s psihiatrom. Dejansko ljudje, ki se ukvarjajo s tem poklicem, enostavno uporabljajo samo enega, vendar morajo biti popolnoma drugaèni. Hkrati pa je vredno, da psihiater stalno sodeluje s psihologom, kar je nedvomno vzrok za zmedenost teh poklicev javnega zaupanja drugih ljudi.