Antivirusni modul

Program Optima je mre¾a ¹tevilnih integriranih modulov, ki delujejo na podlagi te edine baze podatkov. Glede na specifiènost posameznega podjetja se lahko moduli prosto zdru¾ujejo. Program deluje v ozadju omre¾ij Microsoft Windows (mo¾no delo z enim uporabnikom tudi v on-line skupinah (Microsoft Internet Explorer 7.0 ali veèji.

https://member-xxl-cabs.eu/si/Member XXL - Najbolj¹i naèin za poveèanje penisa!

Program Optima definitivno deluje na podlagi podatkovne baze Microsoft SQL Server 2005, 2008 ali 2008 R2 (razlièica 2000 ni podprta. Med namestitvijo se seznanite z ostalimi zahtevami glede konfiguracije elektronske opreme in vsebine samostojne licence. Sistem èlove¹kih virov je namenjen malèkom in malim podjetjem. Odlièno deluje z drugimi elementi, kot so izdajanje raèunov, upravljanje in trgovanje z revijo. Omogoèa:- registracija zaposlenih,- poravnava plaèil ob upo¹tevanju odsotnosti, nadur, \ t- preverjanje odsotnosti delavca, dni dopusta,ustvarjanje kozmetike za objavo delovnih seznamov,- poravnava pogodb, \ t- obraèunavanje odsotnosti v kombinaciji s star¹evskim dopustom, star¹evskega dopusta, porodni¹kega dopusta, dodatnega dopusta iz urada za rojstvo otroka, \ t- delitev nadomestila v gotovino in prenosi s specifikacijo ustreznega banènega raèuna, \ t- poravnava pogodb s tujci, \ t- izraèun in tiskanje davènih napovedi, \ t- ustvarjanje dokumentov o èlove¹kih virih kot pogodbe o zaposlitvi, dopolnitve pogodb,- priprava informacij za PFRON in pomo¾nih izpisov za DEK-II in DEK-I-0,- arhiviranje kadrovskih obrazcev,- poravnava prejemkov zaposlenih v tujini.Modul èlove¹kih virov ima na drugi strani naslednje storitve kot posojilne in posojilne sklade. Lahko se zdru¾i z naèrtom Comarch ERP XL s skupino Comarch ERP Altum z mobilnimi aplikacijami: Comarch ERP e-Pracownik in mobilna flota Comarch ERP. Pravilna uvedba informacij v organizem Optima bo omogoèila uèinkovito organizacijo oddelka za èlove¹ke vire in sekretariata. Modul sodeluje s ekipo P³atnik, ki vam omogoèa poravnavo raèunov pri Zavodu za socialno zavarovanje.