Blagajno

Ali je mogoèe prodati blagajno? Mo¾no, vendar èe bo neregistrirano & nbsp; in ponavadi preko storitvenega podjetja proizvajalca, ker so zainteresirani za nakup rabljenih blagajn. Blagajna lahko tudi enostavno odstranite za razrez. Èe pa so mehanizmi iz blagajne v zelo obèutljivem stanju, potem je moè prodati drugo podjetje.

V predpisih o vpogledu v blagajne ni izrecnih predpisov, ki so v postopku davènega zavezanca delovali z davènimi blagajnimi pri uspe¹nosti dokonèanja realizirane gospodarske realizacije. Nobeden od pravilnikov ne prepoveduje davkoplaèevalcem, da proda rabljeno blagajno, ki je njena znaèilnost. To je tudi polo¾aj posamezne umetnosti, ki je bil zabele¾en 23. avgusta 2012 z dimenzijo ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, v kateri je direktor Finanène zbornice v Bydgoszczu izjavil, da so bile po umiku registrskih blagajn in izpolnjevanju vseh formalnosti izpolnjene vse zahteve. Doloèbe zakona urejajo davèni registri v vlogi davènega zavezanca. Ne izkori¹èa nobenih ovir, ki bi lahko v obravnavani situaciji blagajne resnièno unièili ali prodali drugemu podjetju. Èeprav se pri delu poka¾e, da nihèe razen proizvajalca ne ¾eli kupiti rabljene blagajne. Izdelana je na enak naèin, kot je zaznana varna naprava s posebnim namenom, njena konstrukcija, delovanje in sposobnost uporabe davkoplaèevalcev pa so zelo natanèno zapisani v predpisih, ki delujejo v blagajnah. Samo poobla¹èeni poljski proizvajalci in subjekti, ki opravljajo pridobitev ali uvoz blagajn znotraj Skupnosti, ki jih je potrdil predsednik osrednjega urada za ukrepe, da ¾enske, ki jih prodajajo, opravljajo funkcije, opisane v èl. 111, odst. 6a ter merila in pogoji, na katere se morajo odzvati. Èe torej ¾eli davèni zavezanec prodati blagajno drugi osebi, bi bilo koristno razpravljati o tej odloèitvi z ustrezno blagajno, ki bo ocenila, ali blagajna izpolnjuje zahteve Zakona o DDV in ali lahko namesti nov fiskalni modul.