Brez iena blagajna

Èe sprejmemo zaèetek trgovine ali frizerskega salona, moramo imeti velik seznam odgovornosti. Prikaz in dekoracija apartmaja sta enaka, levja znaèilnost tega dokumenta pa sta obrazca v davènem uradu.

Vsak podjetnik, ki bo nudil uèinke in pomoè kot del na¹ega dela, mora pridobiti davèno valuto. Samo pred nekaj leti so bili tekoèi izdatki precej veliki. Danes lahko najenostavnej¹e naprave dobimo za veè sto zlotov.

Pri izbiri doloèenega modela moramo oceniti na¹e potrebe. Za voznika, ki opravlja storitve potni¹kega prevoza, bo predstavljen najbolj¹i mobilni casino, v ¹iroki trgovini pa bo izpit opravil davèni terminal. Prilo¾nost za prodajo je vredna, vendar je v vsakem trenutku treba spomniti: ni vredno prihraniti denarja na objektih, kot je davèna blagajna po nizki stopnji. Vendar pa bo izkori¹èena tudi veè ur na dan, zato je izjemno pomembno pri obraèunavanju pri davènem uradu.

Nakup denarja novitusa torej ni vse. Prav tako poteka registracija in servis naprave. Ideal se premika v treh stopnjah. Fiskalno blagajno je treba najprej prijaviti davènemu uradu, nato pa se mora postopek fiskalizacije in konènega - obvestiti davènemu uradu. Èe i¹èete storitev, morajo vsi vlagatelji navesti trajni, periodièni tehnièni pregled blagajne. To je cilj, katerega neizpolnitev se lahko pripravi z nalo¾itvijo globe s strani davènega urada.

©e ena stvar, ki je ne smete zanemariti, je poroèilo blagajne. Vsebuje posebne informacije, ki so naèelo za obraèun davka. Podjetja delujejo dnevno in meseèno. Vsak od njih vsebuje zbirne podatke o prihodku od prodaje in zneskih davkov za eno obdobje.

Strokovnjaki poudarjajo, da je pred zaèetkom dela vse formalne vidike vredno spoznati in ... ¹teti v nizkem prstu!