Davene blagajne wieliczka

Za vsakega podjetnika bo prej ali slej pri¹lo do toèke, ko bo potrebno skladi¹èenje do imena blagajne. V tem trenutku pa je problem, ali pa je takoj sposoben za cilj?Zdaj ne, morate ga najprej namestiti. Namestitev finanène ustanove ni dovolj velika, menim, da bodo po branju tega dokumenta vsi sami upravljali.

Kaj morate zaèeti?Prvi korak je nedvomno nakup termalne blagajne posnet. Dobro bi bilo, da bomo to naredili skoraj 3-5 tednov prej, da bomo imeli enake mo¾nosti, da se seznanimo s to jedjo in njenimi mo¾nostmi. Èas, ki ga porabimo za usposabljanje z gotovino v nefiskalnem procesu, nam bo pomagal veliko kasneje pri delu in prihranil veliko ¾ivcev, da ne omenjamo ¾ivcev na¹ih strank.Èe se ¾e uèite s prijateljem, morate pristojni davèni urad obvestiti dan pred naèrtovano fiskalizacijo blagajne.Potem je obvestilo veljavno, zato napi¹ite roèno.Po vnosu take izjave morate spro¾iti fiskalni modul. Pomembno je, da to storimo prej, vendar ne moremo zamuditi s trenutno funkcijo.To pomoè zagotavlja poobla¹èena blagajna. V èasu opravljanja storitve servisni tehnik izpolni in servisno knji¾ico, poleg tega pa je blagajna zapeèatena s svinèenim peèatom s toèko serviserja.Po uvedbi fiskalnega modula je treba naslednjih sedem dni izpolniti in predlo¾iti naslednjemu davènemu uradu. Nato je besedilo "Obve¹èanje davènega zavezanca o kraju namestitve sklada". Tak¹en material zagotavlja tehnièni serviser v èasu fiskalizacije brezplaèno. Na izpisu vnesite vse podatke o znanem imenu in o blagajni - njegovo serijsko ¹tevilko, edinstven, navedite kraj namestitve in datum fiskalizacije in namen.Priporoèljivo je, da odgovornost za predlo¾itev takega dokumenta nosi davèni zavezanec. Pridobljene kopije dokumenta priporoèamo in hranimo.Po "fiskalizaciji" blagajne izda davèni urad tretjo ¹tevilko - registrsko ¹tevilko. ©tevilo, ki se je uporabljalo za blagajno v postopku, je trajalo, na primer, z vodotesnim oznaèevalcem. Poleg tega se vnese v servisno knjigo v obièajnem polju, ki se obièajno izdela v èasu vlo¾itve dokumentacije o fiskalizaciji v davènem naslovu, vèasih jo lahko dobite tudi s pismom.Na¹a knjiga, ki jo dopolnjuje spletna stran, je izredno pomembna. Dol¾nost vsakega dr¾avljana je, da jo sprejme v prostorih davène blagajne.