Davene blagajne

Potrdilo iz blagajne novitus lupo je posebej pomembno za investitorja in za stranko. Prvi so dol¾ni izdati tak¹na dokazila o prodaji, ki jih mora vsakokrat vzeti s potrdilom.

Na ¾alost nekateri izmed nas ne posveèajo veliko pozornosti menicam, ki imajo v primerih lahko tragiène posledice. Kako dolgo naj tak¹ne izpiske hranimo iz blagajne in v kak¹nih okoli¹èinah nam lahko pomagajo?

Pri uspehu podjetnikov je predlog precej preprost. Kopije potrdil morajo zbrati 5 let - v primeru in¹pekcijskega pregleda davènega urada. Zakaj dokument za stranko?Ta majhen list papirja v moèi primerov ima lahko edinstven pomen. Èe poznamo veljavnost blagajni¹kega raèuna in vemo, na kak¹en naèin pravilno shranimo tak¹en dokument, lahko veliko pridobimo. V obravnavanem primeru obravnavamo najprej, v katerem ¾elimo ogla¹evati kupljeno blago ali ga posredovati in vzeti denar. V tem primeru nas bo prodajalec prosil, da prika¾emo potrdilo o prejemu ogla¹evane transakcije. Katere roke moramo paziti, ko je prejem za sodelovanje pri oblikovanju prito¾be? Èe kupujemo ¾ivila, lahko prijavimo te¾ave, povezane z njimi, do 3 dni. Dlje èasa moramo hraniti te raèune, ki so dokument o nakupu oblaèil, obutve, pohi¹tva ali RTV opreme. Tukaj nam zakon daje 24 mesecev, da najdemo ugodnosti tudi za poroèanje o prito¾bah. Pravoèasno, èe nimamo raèuna, na¹a prito¾ba ne bo sprejeta. Veèje je ¹tevilo ogla¹evanega blaga, bolj specifièna izguba pa je povezana s pomanjkanjem dokumenta, ki bi potrdil tak¹no prodajo.

Hallu Motion

Spomnimo se na raèune, ki nam jih mora prodajalec dati med nakupovanjem. Obdr¾imo te dokumente v pomembnem merilu. Pripravimo lahko kuverte, v katerih bomo zbirali prejemke v kronolo¹ki organizaciji, na zadnjo toèko pa lahko postavimo posebno ¹katlo. Pomembno je, da je dokument, ki potrjuje prodajo, ki smo ga pripravili, shranjen, dokler obstaja podlaga za vlo¾itev prito¾be.