Depresija izseljevanja

Biti z osebo, ki ima depresijo, nikakor ni naklonjena. Oseba, ki ima koristi od depresije, trpi zaradi popolne bolezni in odpornosti na ¾ivljenje. Ne namerava jemati energije, ne skrbi za otroka, se ¹e vedno prito¾uje, da iz njenih izjav ni samozavesti in samospo¹tovanja. Vse to danes ote¾uje, da ljubljene depresivne osebe vplivajo nanj, kako naj poi¹èejo pomoè.

Zdravljenje depresije obièajno poteka preko vedenjske, kognitivne, gestaltne ali psihodinamiène terapije. Vrsta terapije je odvisna od kognitivnega odnosa stranke, pa tudi od stopnje bolezni. Vse bo ocenila psihologinja iz Krakova, ki predpi¹e zdravilo, in psiholog, ki se pogovarja s pacientom.Vendar pa je treba zdravljenje najpogosteje podariti ne le depresivni osebi in vso njeno dru¾ino. Obièajno je najstni¹ka depresija posledica zadnje, ki se dogaja v celotni dru¾ini. Vendar pa je treba pred zadnjim doseèi zdravnika, ki bo ocenil ali dejansko depresivno. Lahko se zgodi, da ne trpimo zaradi te bolezni in èutimo le trenutno depresijo. Nato je dajanje antidepresivov nedoloèeno.Kak¹na je razlika med depresijo in tipièno chandro? Chandra je zni¾ano razpolo¾enje, ki se spreminja pod vplivom dra¾ljajev. Èe predvidevamo te¾ko dolgo in kaj nenadoma pride do izbolj¹anja na¹ega razpolo¾enja, to pomeni, da tudi mi nismo bili depresivni. Depresivna depresija, ki ne pomaga tipiènim èasopiscem ali sme¹nim videom ali odnosom s prijatelji. Depresivne ¾enske so brezbri¾ne do èustveno nabitih dra¾ljajev, kar ka¾e, da je depresivna oseba te¾ko razveseliti, a ¾alostno jo ¾aliti. Oseba, ki trpi zaradi depresije, na zaèetku preneha delati, kar ji je bilo vedno v¹eè. Nato zaène izogibati se odnosom s predstavniki, ker vidi, da ne bo izbral ozemelj, ni sposoben pogovarjati se s svojimi vrstniki. Nato zaène izpadati iz dru¾benih vlog - zdaj preneha biti zdrav oèe, preneha biti podrejen otroku. Hèerka preneha biti odvisna od star¹ev. Enako bi moralo biti, ko si ozdravil.