Depresija

Splo¹no preprièanje je, da ima depresija znane uèinke le na psihe pacienta. To nikakor ni norma! Pogosto je obmoèje vpliva bolezni na fiziolo¹ko stopnjo zla prav tako pomembno, ko pride na misel, somatske bolezni so slog fiziène bolezni, na katero vplivajo psiholo¹ki dejavniki. Ne, to je ¹e dodatno v uspehu depresije. Prviè, depresija je lahko dejavnik, ki doloèa obstoj mnogih somatskih bolezni, kot so sladkorna bolezen ali bolezni srca in o¾ilja. To se zgodi, ko se pri bolniku najprej pojavijo simptomi depresije, nato pa se odprejo, kar prispeva k nastanku zgoraj navedenih bolezni. Pogosto se spomnimo mesta, kjer se pojavijo simptomi depresije po diagnosticiranju somatske bolezni. V tem trenutku depresija dejansko poslab¹a fiziolo¹ko bolezen in ji prepreèuje, da bi jo zdravili z enakimi, s èimer se ugotovijo njene sledi in nevarne posledice.

PsoriFixPsoriFix - Osvobodite si se praskanja in nelagodja zaradi luskavice!

Veèina simptomov depresije pa je mogoèe ¹teti za somatske simptome. Veèinoma pa jih oznaèujejo simptomi, kot so izguba u¾itka, izguba zanimanja, zgodnje zdravljenje in zaskrbljen spanec, pomanjkanje spanja, pomanjkanje okusa in preprosto zmanj¹anje telesne te¾e. Ne smemo pozabiti, da somatski simptomi niso vedno simptom ali posledica depresije. Vèasih se s fizièno boleznijo v bolniku zaveda, da ustvari ali okrepi depresijo. Razlogi, zaradi katerih lahko pride do tak¹nih oblik, so razlièni. Vsekakor vpliv na trenutno poslab¹anje blaginje in zaznano preprièanje, da ne bo mogoèe popolnoma ozdraviti bolezni (zlasti v primeru hudih in neozdravljivih bolezni. Velika ideja za to je tudi mo¾nost, da se dru¾ina preseli v pacienta in kak¹na so stanja, ki jih mora trpeti. Trenutno ni nobene mo¾nosti za popolno ozdravitev bolezni, ki jo imamo. Vendar pa je zaradi sodobne medicine ¹e vedno mogoèe sprostiti simptome napak ali latence. Vendar pa bo pojavnost depresije, ki je lahko posledica bolezni, le ¹e poslab¹ala zdravstveno stanje bolnika, poleg moèi izjem bo lahko popolnoma odpravila celo najmanj¹e upanje za zdravljenje. Zato je pomembno, da pacientovo zdravje ne pregledamo le v smislu fiziènega, temveè tudi du¹evnega.