Eksplozijsko ogro eno obmoeje z2

Naprave, namenjene praksam na obmoèju nevarnosti eksplozije, morajo doseèi najvi¹je varnostne standarde. ATEX direktiva Evropske unije (Atmosphères Explosibles - opredeljuje bistvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi izdelki, namenjene uporabi na obmoèjih z nevarnostjo eksplozije.

Obstaja veliko standardov, povezanih s tem nasvetom, ki daje posebne zahteve, èe potrebujete posebne izdelke. Pogoji, ki jih direktiva ali standardi ne zajemajo, so lahko problem notranjih predpisov, pomembnih v posameznih dr¾avah èlanicah. Ti predpisi ne smejo biti v nasprotju s svetovanjem, niti ne morejo poveèati prièakovanj. Ker ATEX direktiva 94/9 / EC zahteva CE oznako. Proizvod "ATEX", ki je bil oznaèen z znakom Ex, je proizvajalec vnaprej oznaèil s CE oznako in izkusil postopek za ocenjevanje skladnosti z obveznim sodelovanjem izbranega prigla¹enega organa.V zaèetku 20. stoletja, ko ni bilo veèjih povr¹in namenjenih uporabi ustreznih strojnih olj v rudnikih premoga, je bilo veliko po¾arov in eksplozij, ki so bile osredotoèene na gorljiva olja in metan. Ker morate biti mati izumov, so bili po ¹tevilnih primerih uporabljeni drugi modeli olja, vodna olja, ki niso poveèala uèinka eksplozije metana. V nadaljnjem vidiku razvoja rudnikov so bile uporabljene prezraèevalne naprave, alarmi in metanski filtri. Izbrani veljaven model je pijaèa med mnogimi potrditvami, da je navajanje velikih vrednosti materialov na obmoèju eksplozijske nevarnosti obièajna dol¾nost vsakega lastnika in èloveka. Pomanjkanje te obveznosti povzroèa tako izgube kot materialne izgube.ATEKS, kot opisuje svoje ime, ni izum Evropske unije, ampak vektor sprememb, ki konèno razmi¹ljajo o odpravljanju gro¾enj pred njihovim pojavom. Prilagajanje splo¹no sprejetim varnostnim standardom je splo¹no naèelo ohranjanja sebe. Èeprav se zdi, da so nesreèe redke, so glavni razlogi vedno pripravljenost za hitro dokonèanje dela, ne spajanje standardov itd.Zdru¾evanje z ¾eljo ATEX in s tem povezanih standardov je osnovna zahteva za proizvodno in rudarsko industrijo ter storitve, povezane z eksplozijsko ogro¾eno cono (pri zadnji distribuciji goriva itd. Ne pozabite! Ne uporabljajte le materialov z zdravimi kolièinami, ampak premislite o posledicah va¹e napake!