Eoln prevajalske agencije

Na¹a prevajalska agencija zaposluje le izku¹ene in visoko usposobljene prevajalce, ki zanesljivo dose¾ejo vsa naroèila. Pred zaèetkom sodelovanja uporabnika obvestimo o predvidenih stopnjah in datumu zakljuèka.

WelltoxWelltox - Odkrijte najbolj¹o pot do razbarvanja!

Zagotavljamo najvi¹jo kakovost prevajanja in estetiko, nizke cene. Skrbimo za zaupanja vredne stranke. Na¹a prevajalska agencija Krakow se ukvarja z ustnim in pisnim prevodom. Specializirani smo za znane in stalne prevode. Prevajamo pravne in poslovne dokumente, korespondenco in specializirana besedila. Ohranimo popolno diskretnost informacij, objavljenih v dokumentih, ki jih posreduje uporabnik. Imamo ustrezne certifikate, ki potrjujejo najbolj¹o ponudbo storitev. Svojo prilo¾nost usmerjamo tudi na zasebne vodje in institucije. Za proizvodnjo uporabljamo najsodobnej¹o tehnologijo, ki podpira prevajanje. Uporabniki lahko naroèijo neposredno v bli¾njem podjetju ali elektronsko. Ponujamo vrste tolmaèenja: simultano, zaporedno, oddaljeno in pogajanje. Pomembno se uporablja predvsem na konferencah. Ne ¾elim dodatne tehniène opreme. Priporoèljivo je s hitrostjo in natanènostjo. Odlièno odseva èustva govorca. Konsekutivno tolmaèenje pa poteka v èasu vernisanja, usposabljanja in stro¹kov. Prevede se prevod in izvirno besedilo. S prevodom izleta, ki ga bomo opravili med potovanjem in ¹tudijskim bivanjem. Profesionalni in strokovni prevajalci se nato priporoèajo. V pogajalskem uspehu pri prevajanju prevajalec deluje tudi kot pogajalec. Prevajalska agencija ponuja tudi pisni prevod: standardni, zaprise¾eni in literarni. Prav tako je specializirano za razumevanje informatorjev, vodnikov in dopisov za dialog. Poleg tega ponuja konferenèno tolmaèenje, kar je za vse pisarne precej¹en izziv s strokovnim prevajanjem. Prav tako zahteva strokovne prevode: tehniène, medicinske, informacijske, kemijske, finanène, poslovne, tr¾ne in pravne. Vljudno vas pozivamo, da raz¹irite krog na¹ih zadovoljnih strank!