Evidenco o prodaji za namene ddv

Prihodnji trenutki, ko so finanèni obroki oznaèeni z zakonom. Zato obstajajo elektronske naprave, ki bele¾ijo promet in zneske davkov, ki jih je treba plaèati na drobno. Podjetnik je lahko kriv za to, da je lahko kaznovan s precej¹njo globo, ki zelo prina¹a njegove prihodke. Nihèe se ne ¾eli izpostavljati in¹pekcijskim pregledom in pooblastilom.Pogosto se zgodi, da podjetje deluje na omejenem prostoru. Podjetnik prodaja svoja dela v gradbeni¹tvu, v skladi¹èu pa jih v glavnem skriva in edini prazen prostor je enak, kjer je miza fiksna. Sredstva so vsekakor nepogre¹ljiva kot v primeru butika z veliko trgovsko povr¹ino.To je isto v primeru ljudi, ki delajo nestacionarno. Te¾ko si je predstavljati, da se prodajalec ¹iri z okornim blagajnikom in popolnim ozadjem, primernim za njegovo popolno uporabo. Odprte so na trg, prenosne fiskalne naprave. Predstavljajo majhne dimenzije, zmogljive baterije in funkcionalne storitve. Oblika spominja na terminale za plaèevanje s plaèilno kartico. To je najpomembnej¹i izhod iz njih na mobilno stvar, in tako, na primer, ko smo neposredno zavezani, da gremo stranki.Za nekatere odjemalce so pomembne tudi fiskalne naprave, ne le za lastnike podjetij. Zahvaljujoè raèunu, ki je natisnjen, je kupec dol¾an vlo¾iti prito¾bo glede plaèanega izdelka. Na zadnji strani raèuna je edini dokaz na¹ega nakupa. To je tudi dokaz, da delodajalec izvaja formalno energijo in plaèa davek na prodano blago in storitve. Èe se zgodi, da smo v situaciji, ko so finanène postavke v trgovini odklopljene ali nedejavne, lahko obvestimo urad, ki bo spro¾il ustrezen pravni postopek zoper lastnika. Tako se sooèa z veliko finanèno kaznijo, vèasih celo s sojenjem.Fiskalne naprave obravnavajo tudi delodajalce, da nadzorujejo finance v podjetju. Ob koncu vsakega dne se natisne dnevno poroèilo, ob koncu meseca pa lahko natisnemo celotno izjavo, ki nam bo pokazala, koliko denarja smo podrobno izdelali. Zahvaljujoè temu lahko preprosto preverimo, ali eden od tipov ne krade svojega denarja ali pa je, ali je na¹ problem dober.

Dobre blagajne