Industrijski razvoj je privedel do loeitve

Nara¹èajoèi razvoj industrijskih tehnologij, pogled na ustrezen proizvodni rezultat, energijo in intenzivnost procesov v stvareh, kot so tiskanje, tekstil, plastika, kemija, optika in embala¾a poveèuje nevarnost elektrostatiène razelektritve. Precej intenzivnej¹i proizvodni proces, veè obremenitev, ki jih ¾elimo nevtralizirati, da ne bi ogrozili varnosti uporabnikov.

Nenadzorovano odvajanje zbranih elektrostatiènih nabojev lahko pri¾ge me¹anico plina in zraka s pomoèjo iskre, plus tista, ki povzroèi eksplozijo. Re¹itev za ta model problemov u¾ivajo podjetja, ki v teh primerih med drugim uporabljajo elektrostatièno ozemljitev, èi¹èenje napolnjene povr¹ine, nevtralizacijo ali elektrostatièno polnjenje.Elektrostatièno ozemljitev je proces ozemljitve, ki ga model prevzame pri uspe¹nem nalaganju tankerjev, ki preva¾ajo razsute materiale ali tekoèine. Na njihovo velikost so name¹èene velike kolièine elektrostatiènih nabojev. Prikljuèitev na sistem za ozemljitev rezervoarja je potrebna pred zaèetkom polnjenja. Izbere tveganje za v¾ig. Druge te¾ke stvari so prostor v primeru cevi, ventili, puhala, ki se lahko v procesu proizvodnje razsutih materialov za pridobitev vibracij ali zavrnitve loèijo drug od drugega in ustvarijo nevarnost v¾iga. Velike posode ali posode, napolnjene z vnetljivimi snovmi, morajo biti tudi ozemljene. Druge nevarnosti vkljuèujejo neosnovane vsebnike, ki se uporabljajo pri me¹anju in me¹anju. Pravzaprav vsak klub v proizvodnem procesu generira elektrostatiène naboje, ne glede na to, ali gre za nalaganje sredstev za fleksibilne posode ali za roèno polnjenje sodov ali ploèevink. Elektrostatièna ozemljitev je potrebna, ker lahko povzroèi izpust med osebjem in opremo ter posodami, v potencialno eksplozivni atmosferi pa se lahko vname in eksplodira.