Izjava o skladnosti vzorec eu

Izjava ES o skladnosti ima potem pisno izjavo proizvajalca (ali poobla¹èenega zastopnika, da je njegov èlen skupen priporoèilom Evropske unije. Te informacije se morajo nana¹ati na sam izdelek, ki je jasno oznaèen z imenom proizvoda ali ¹ifro ali drugo nedvoumno referenco. Proizvajalec mora izdelek analizirati in narediti spremembe, ki ustrezajo zahtevam direktiv.

https://hemorho-s.eu/si/HemorrhoSTOP - Najuèinkovitej¹i naravni recept za hemoroide!

Pred izdajo izjave o skladnosti morajo biti proizvodi predmet postopkov ugotavljanja skladnosti, in èe je primerno (ker izhaja iz loèenih doloèb, morajo ti materiali pridobiti dobre certifikate. Postopek ugotavljanja skladnosti se predvideva z izvajanjem posebnih zaporedij ukrepov. So tako imenovani moduli in so ponavadi predstavljeni z velikimi èrkami. Izbira tega zaporedja ¾eli proizvajalec, ki je po na¹em mnenju verjetno izbran glede na lahkoto, ki mu je predstavljena v direktivi in obravnava doloèeno blago. Pri tehnièno povpreènih izdelkih se lahko zaporedje pridobi le iz nekaterih modulov (npr. Modul A, za naprednej¹e izdelke pa so to zapleteni postopki (npr. Pri ¹tevcih elektriène energije lahko proizvajalec izbere module B + D, B + F ali H1 . Potem se dokumentira rast in sad aktivnosti. Proizvajalec zapi¹e izdelke, ki jih uporablja CE izjava o skladnosti. Veliko pozornosti, ki se nana¹a na izjavo proizvajalca o skladnosti, izhaja iz zadnje, da se domneva, da izdelek, za katerega je bila pripravljena dokumentacija, izpolnjuje vsa kljuèna prièakovanja in je sinonim za veljavne predpise.Sporazumi ES o skladnosti morajo vsebovati informacije v skladu z naslednjo predlogo (skupaj z odlokom ministra za infrastrukturo z dne 11. avgusta 2004 v zgodovini metod razglasitve skladnosti gradbenih proizvodov in sistema oznaèevanja z oznako gradnje:1. Enotni identifikator izdelka - ¹tevilka XXXX2. Ime in naslov proizvajalca - in tudi, èe obstaja in se zahteva, hkrati pa njegov evropski poobla¹èeni zastopnik3. Za izdano to izjavo o skladnosti je odgovoren izkljuèno proizvajalec (ali monter.4. Kaj predstavlja material deklaracije - identifikator izdelka, ki bo zagotovil reprodukcijo njegove vsebine, èe je potrebno - prilo¾ite fotografijo5. Zgoraj opisana izjava je mirna z dobro zakonodajo Skupnosti (seznam.6. Sklicevanja na specifikacije ali sklicevanja na usklajene standarde - na katere je izjava povezana7. V huj¹ih primerih je treba posredovati znanje o vrednosti, ki jo je prigla¹eni organ posredoval in izdal8. Druge dodatne informacije, kot so: v imenu katerih je bil podpisan, trenutek in stanovanje izdaje, polo¾aj, ime in podpis.Po izdaji izjave o skladnosti lahko izdelek dose¾e oznako CE. Prisotnost te oznake na embala¾i izdelka potrjuje, da izpolnjuje zahteve direktiv Evropske unije. Zadevajo naloge, povezane z varovanjem zdravja in okolja, varnostjo uporabe, ter doloèajo nevarnosti, ki jih mora proizvajalec odpraviti. Èe je izdelek predmet ugotavljanja skladnosti in nima izjave o skladnosti, ga ni mogoèe vkljuèiti v nakup ali zaèeti uporabljati na podroèju Evropske unije. Pogodbo sklene proizvajalec ali uspe, ko svoj registrirani zastopnik predstavi zunaj Evropske unije.