Izpis nefinanenega raeuna

Znano je, da se svetlobne in celotne blagajne ne razlikujejo le po velikosti. Za koga so torej namenjene majhne blagajne in za katere so tudi resniène? Kaj so drugaèni?

Znano je, da je v manj¹ih stvareh te¾ko postaviti nekaj specializirane programske opreme, zato so v primerjavi s te¾avnimi blagajnami, npr. Na ¾alost lahko sprejmejo ¹tevilne vrste ponudb. Zato so namenjeni mo¹kim, katerih ponudba materialov in pomoèi ni zelo razlièna in se vsebina raèunov pogosto ponavlja. Da, prvi odgovor je spomin na jed.Iz majhnega dela majhni fiskalni zneski ne zavzemajo veliko prostora, nekateri so tako majhni, da se prilegajo v torbo ali torbico. Osredotoèa se na njihovo uporabo. Pogosto se priporoèajo za storitve na oddelku ali na mestih, kjer je uporabna povr¹ina majhna. Da bi na primer kupili raèunalni¹ke blagajne, moramo raèunati na potrebno mesto. Sestavite z raèunalnikom, monitorjem in fiskalnim tiskalnikom. Torej, kot ste jih verjetno ne morete postaviti nikjer.Najni¾je blagajne, tj. Prenosne, imajo trajno baterijo, tako da jih lahko delate veè ur brez elektrike. Dalj¹i pogosto zahtevajo stalno povezavo s kontaktom. Poleg tega so veliko veèji in jih dvigne od stanovanja do poklica lahko naredijo veliko te¾av. Zato lahko pogosta preureditev povzroèi te¾avo. Manj¹ih je enostavno premakniti.Kljub ¹tevilnim koristim majhnih fiskalnih zneskov pa v smislu funkcionalnosti ne morejo biti enaki vi¹jim. Ne morejo opravljati dodatnih funkcij, kot je mo¾nost popravljanja potrdila pred tiskanjem ali neposrednega izpisa raèuna z DDV. od ostalih je manj funkcionalnosti osredotoèena na bolj obièajno storitev. Znano je, da so veè dodatnih vrednosti daljnose¾ni gumbi, ki jih je treba obvladati za pravilno uporabo teh del. Uèenje tak¹nih situacij traja veliko èasa. Poleg tega zahtevajo predvsem posebno programsko opremo, ki se zavezuje s preostalimi stro¹ki. Zato je izbira pravega pohi¹tva pripravljena na individualne potrebe podjetnika.