Knjiga o molekularni gastronomiji

Izraz "coaching", ki izhaja iz angle¹kega jezika (tj. Coachinga, je ime interaktivnega procesa usposabljanja, ki poteka skozi tehnike, povezane s psiholo¹kim znanjem. To je trenutni model usposabljanja zaposlenih, ki temelji na procesu odloèanja v smislu odzivanja na njihove strokovne zadeve, ki posameznikom ali podjetjem pomaga pospe¹iti razvoj in olaj¹a delovanje podjetja. na primer, v stiku s svojim poslovanjem, razvojem kariere in analiziranjem vpra¹anj v zvezi z medsebojnimi odnosi z novimi zaposlenimi.

Profesionalni coaching omogoèa strankam, da sprejemajo ustreznej¹e odloèitve, v celoti izkoristijo svoje prave predispozicije, opredelijo na¹e cilje in se osredotoèijo na optimizacijo aktivnosti, ki jih ¾elijo doseèi. Coaching je proces samoupravljanja, katerega najpomembnej¹i cilj je izbolj¹ati samozavest stranke in pokazati podporo pri samostojnem naèrtovanju sprememb, ki temeljijo na njegovih uèinkih in intelektualnih virih. Druge pomembne funkcije v vajah za zaposlene v obliki coachinga so:

in¹truiranje je popolnoma prostovoljno;trener ni v redu doloèiti nobenih pravil za stranko;ne pouèuje ljudi, v procesu ocenjevanja jih le ozdravlja;narejena je na podlagi vpra¹anj in spodbuja razmi¹ljanje;obstajati mora ozraèje spo¹tovanja in sprejemanja stali¹è stranke;cilj je omogoèiti zavestno uvedbo sprememb.