Kolesarske poti bochnia

Program enova je metoda razreda ERP, katere cilj je poveèati uèinkovitost podjetja.Zahvaljujoè bolj¹emu stroju in nadzoru procesov v imenu je neuèinkovitost rabe virov omejena.Program se izvaja z najsodobnej¹o Microsoftovo metodo - okna & nbsp;Mo¾no ga je uporabiti na vseh vrstah mobilnih naprav. Zaèen¹i s pametnimi telefoni in z uporabo tablet na dotik.Sistem enova365 zagotavlja priroèen vmesnik, sporazum z lastnim pravom, poslovno znanje in dobre posodobitve.Programska oprema ima lepo strukturo. Vsak element podpira dani vidik poslovanja. Mednje spadajo, med drugim, vpra¹anja, povezana z vodenjem èlove¹kih virov, plaèevanjem plaè, finanènimi evidencami, izdajanjem raèunov, upravljanjem skladi¹èa, prodajo, vodenjem zalog in raèunovodstvom.Vsaka izbira modulov omogoèa prilagodljivo prilagajanje ponudbe.Podjetje ponuja tri nakupovalne modele:- nakup licence za programsko opremo, ki se pojavlja z lastnostjo kupca in pomaga pri prihodnjih posodobitvah. Mo¾nost je idealna za lizin¹ke dru¾be.- izposoja programske opreme v obliki naroènine za nepremiènine iz izbranih komponent sistema.Idealna mo¾nost za mala in mala podjetja.- zakup naèrta in infrastrukture, ki ustvarja modularne najemnine skupaj s stre¾niki, posodobitvami in varnostnimi kopijami. Preizku¹en naèin za blagovne znamke, ki ne ¾elijo vlagati v objekte IT.

Ponudba je veè kot razdeljena na tri funkcionalne tipe.Obstajajo tri razlièice - srebro, dobro in platinasto.Srebrna razlièica je namenjena srednje velikim podjetjem s samo nekaj mesti. Ima naravne dejavnosti.Zlata razlièica za ¹ibka in majhna podjetja, ki potrebujejo veè deset izvodov programa. Ta zmo¾nost programa omogoèa veèstransko razmejevanje tudi zmo¾nost definiranja funkcij.Platinasta razlièica je doloèena za majhna in moèna podjetja.Predlaga veèopravilnost in mo¾nost raz¹iritve z eno funkcionalnostjo.Primeri nakupnih cen modulov enova (brez DDV:- enova365 HR Plaèe - 1666 PLN (srebrna razlièica, 3738 PLN (zlata razlièica- davèna knjiga enova365 - 630 PLN (srebrna razlièica- enova365 trgovinska knjiga - 2863 PLN (zlata verzija- raèuni enova365 - 266 PLN (srebrna razlièica, 613 PLN (zlata verzija

Cenik enova v kategoriji platine je predmet individualnih pogajanj.