Komunikacijske stopnje znanja jezikov

Prevajanje besedil ni enostavno. To je te¾ka naloga, ki zahteva veliko dobrega, popolnega uèenja jezika. Pogosto je naloga prevajalca, da sprejme pomembne odloèitve glede konènega izgleda prevoda. To ¹e posebej velja za literarne prevode. Izbira med zelo zvestim in zlasti uspe¹nim prevodom je le redko izziv za prevajalca. Prevajanje vseh vrst èlankov pa ni dobro. Na primer, v znanstvenih ali uradnih èlankih so lahko stavki, katerih napaèna interpretacija lahko vodi do pomembnih napak.

Oseba, ki se ukvarja s prevodom, obièajno obstaja v zelo neprijetnem polo¾aju. Prevajalcu ukazuje, naj prevede besedilo, pri èemer mu da vso zaupanje. Zaradi pomanjkanja jezikovnih spretnosti ne more vzeti pravih podatkov, da bi lahko preverili prevod besedila. Lahko uporabi drugega tolmaèa, ki poda svoje mnenje. Zlasti v izjemnih primerih je to ¹e zadnje potrebno. V tem primeru se stro¹ki samodejno poveèajo. Èas in denar, ki ga mora stranka porabiti za produkcijo prevoda, se poveèa. Od trenutnih dejavnikov pa je vredno uporabiti nekaj velikega zaupanja, ki je izku¹nja tolmaèev.

Krakov je znan po svojih piscih. V svoji obliki so ti popolni prevajalci obièajno skriti. Prevajalec iz Krakova ne ¾eli obstajati precej drago! Dober prevajalec ponuja samo storitve, ki so vredne posamezne cene. Vendar pa ni dovoljeno prièakovati zelo nizkih stopenj, saj je pogosto, kot vemo, to enako slaba kakovost. Vedno je lepo vpra¹ati tolmaèa o kakovosti njegovih predlogov na strani prej¹njih prevodov. To se ne sme podcenjevati. Tako so pri izbiri izvajalca obièajno pomembni dejavniki. Dober prevajalec bi moral z veseljem deliti na¹e delo z nami. Njihova znamka bi morala biti glavna determinanta za nas.