Meso na debelo z ostrodo

V samih krakovskih trgovcih na debelo, tako imenovani osve¾ujoèe meso, tj. ponarejanje datumov primernosti za prehranjevanje in namakanje telesa v vodi. ©kandaloznim praksam so novinarjem razkrili nekdanji trgovci na debelo v Krakovu, ki so priznali, da so etikete z datumom moèi na zastarelih izdelkih zamenjali z novimi, da bi podjetje lahko porabilo neproduktivno hrano po ceni. Obravnavani postopek ponarejanja je bil verjetno le navidezna skrivnost in celo ¹efovi so to vedeli, kar je zatiskalo oèi pred slabimi praksami v poljski tovarni mesa.

Na ¾alost se bojijo, da so opisana dela rutinski v ¹tevilnih trgovcih na debelo, kar od potencialnih kupcev zahteva, da pri nakupu izdelkov ¾ivalskega izvora bolj zaslu¾ijo pozornost. Zaèetek teh nezasli¹anih dejavnosti je ¾elja po dobièku, vendar posledice tega hitrega vedenja nosijo potro¹niki, ki se vkljuèijo v to fazo vzroka in uèinka. Na ¾alost je bilo v zgoraj omenjenem skladi¹èu z visoko dodano kolièino mesa verjetno veèjih sanitarnih pomanjkljivosti. Del hrane, ki ga je izdal obrat, je bila shranjena v notranjosti, ki ni ustrezala nobenim higienskim standardom, kjer je plazila s patogeni bakterijami in bakterijami.

Tak¹ne napake obièajno tolerirajo nepo¹teni trgovci na debelo, saj si podjetniki ¾elijo ostati na trgu, ne glede na zdravje ljudi, ki u¾ivajo pripravljene izdelke. Lastniki trgovcev na debelo v Krakovu zanikajo ¹kandalozna poroèila, ki trdijo, da je to perfidno ma¹èevanje nezadovoljnih ali odpu¹èenih delavcev. Kot je obièajno v sedanji vrsti situacij, je te¾ko jasno povedati, katera od perspektiv konflikta govori resnico. Sanepid se je zaèel zanimati za preiskovanje te sporne zadeve, vendar za celotno nesreèo predlagamo veèjo previdnost pri nakupu mesnih izdelkov.