Metalurgija krakova

Trenutno je metalurgija podroèje, ki ne le obdeluje plastiko in le¾i, ampak se tudi ustavi s prouèevanjem struktur v makro mejah. Sedanji naèrt obièajno izvaja raziskave o metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. ©ele razmeroma pred kratkim so se zaèele pojavljati druge vrste mikroskopov v metalurgiji. V sodobnih fazah so potrebne v knjigi z in¾enirskimi sredstvi. Trenutno so metalografski mikroskopi izjemno pomembni na tem podroèju, ki so med drugim za preuèevanje odpadnih kovin ali njihovih prebojev. To je trenutna tehnologija slikanja, ki je name¹èena na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki opazujejo strukturo atomske plo¹èe in svetlobne mikroskope, ki ka¾ejo manj¹o poveèavo. Opazovanja, opravljena z uporabo teh naprav, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega zaznavamo druge vrste mikro-razpok v dokumentu, tj. Njihov izvor. Mo¾no je preraèunati dele¾ faze in doloèiti natanène faze. Zahvaljujoè temu lahko ocenjujemo tudi ¹tevilo in naèin vkljuèevanja ter veliko razliènih pomembnih komponent s metalur¹kega vidika. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo natanèno opazovanje strukture materiala, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim neza¾elenim napakam.

Drivelan Ultra

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega hitro zaznavamo materialne napake. Vendar je treba spomniti, da je ravnanje s to vrsto opreme nevarno. Zato morajo eksperimenti izvajati le kvalificirani ljudje.