Metalurgija ts plus sro

Trenutno je metalurgija stvar, ki se ne ukvarja le s procesi oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè se osredotoèa tudi na prouèevanje struktur v makro ukrepu. Za ta namen se obièajno odstranijo ¹tudije metalografskih mikroskopov.

Mikroskopija je podroèje, ki se je pojavilo pred veè sto leti. Vendar pa je v metalurgiji uporabljena le ¹e druga metoda mikroskopa. V trenutnih èasih so potrebni pri delu z in¾enirskimi materiali. Trenutno so metalografski mikroskopi najpomembnej¹i na tem podroèju, ki se med drugim uporabljajo za iskanje kovinskih made¾ev ali njihovih prebojev. To je ista metoda slikanja, ki poteka na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki jih bodo kupili za analizo atomske strukture in svetlobne mikroskope, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, ki jih izvajamo z uporabo teh orodij, so zelo pomembna, saj lahko zaradi tega zaznavamo razliène naèine razpokanja blaga ali njihovega izvora. Mo¾no je tudi izraèunati dele¾ faz in natanèno doloèanje posameznih faz. Zaradi tega lahko doloèimo tudi ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter ¹tevilne druge pomembne elemente iz metalur¹kega pogleda. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja novonastalega materiala bodo pozorno spremljala strukturo materiala, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je pomembna, saj lahko zaradi tega zlahka zaznavamo materialne napake. Vendar ne pozabite, da je ravnanje s to vrsto pohi¹tva nevarno. Od zadnjega smisla za raziskovanje ga morajo izvajati le kvalificirani ljudje.