Modna revija armani

V soboto je bila izdelana najnovej¹a zbirka lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so zahtevali, da preverijo, kaj so oblikovalci naredili za rastno sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena razstava je ¹tela v najkraj¹em detajlu in se je konèalo brez ovir. Na povr¹ini lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihove vloge so bile izdelane iz lahkih in zraènih tkanin z dobrimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè zraèno, barvito maksi krilo v kvaèkani ¹tevilki. Med njimi so spo¹tovanje prinesle tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci za ¾enske med drugim predlagali pletene kape z velikimi nedrèki, okra¹ene s èipko in originalnimi cvetovi.Po konèanem nastopu je dra¾ba lepe poroène obleke naredila veliko za zadnjo prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih nekaj oblaèil iz najtoplej¹e zbirke. Prihodki iz te prodaje bodo doloèeni kot samostojni otro¹ki dom. Poudariti je treba, da blagovna znamka z veseljem podpira razliène dobrodelne in vrednotne akcije. Njeni lastniki so se ¾e veèkrat posvetili lastnim blagom na dra¾be in ko je bil predmet prodaje celo obisk vsake tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la v trgovino ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da ima blagovna znamka odprtino raèunalni¹ke trgovine, v kateri bi bile zbirke na voljo tudi v drugih prostorih.Lokalna blagovna znamka oblaèil je ena najpomembnej¹ih proizvajalcev oblaèil na svetu. Po svetu je kar nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v prej¹njih, predvsem pa najbolj uèinkovitih krojaèe, krojaèe in arhitekte. Obèasno ta priljubljenost zbira zbirke v sodelovanju z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke imajo tako veliko priznanje, da se pred odprtjem trgovine, tiste, ki so zjutraj ¾e pripravljene, izdelajo v velikih vrstah. Te zbirke se dogajajo tisti dan.Blago te dru¾be iz veè let je zelo priljubljeno med kupci, tudi na tem obmoèju, kot tudi v tujini. Pi¹e o njej, ne prodaja, da ne omenjam moèi nagrad, ki jih je prejela, in da dajejo uèinke najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: Enokratna kozmetièna oblaèila