Odbitek blagajne

Ne obstajate ali pa je v va¹em podjetju potrebna blagajna? Preverite! Obveznost evidentiranja prodaje na fiskalni znesek je praviloma odvisna od podjetnikov, ki prodajajo blago ali storitve posameznikom (ne podjetjem.

Odlok ministra za finance z dne 4/11/2014 pa uvaja ¹tevilne izjeme od te obveznosti.Kako bomo lahko dobili zamudo pri obveznosti registracije blagajne? Prviè, na¹ nakup v zadnjem poslovnem letu za polo¾aj fiziènih oseb in pav¹alnih kmetov ne more zna¹ati veè kot 20.000. z³. Èe bi zaèeli delovati ¾e v davènem letu, bi morali delno nadomestiti to omejitev. Vendar se moramo zana¹ati na dejstvo, da na vi¹ino tega obsega ne vplivajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, neopredmetenih in pravnih sredstev, ki so predmet amortizacije. Vendar pa moramo poudariti, da je treba tak¹ne pogodbe dokumentirati z raèunom.Vendar pa poskrbimo za stanje, saj je priporoèljivo zabele¾iti prodajo na blagajni in nobena izjema ne bo delovala, ne glede na dohodek, ki ga prejmemo. Tako obravnava okolje v primeru prodaje, med drugim, utekoèinjenega naftnega plina, motorjev z notranjim zgorevanjem in njihovih delov, karoserij za motorna vozila, priklopnikov in polpriklopnikov, kontejnerjev, delov vozil brez mehanskega pogona, motornih vozil (deli motornih koles, radio in telekomunikacijske opreme televizije, kamere, izdelkov iz ¾lahtnih kovin, tobaka in alkohola.Potreba po registraciji na blagajni elzab jota e & nbsp; je prav tako obvezna ne glede na promet, tudi za nekatere storitve. Ti so zadnji med novimi storitvami, kot so: potni¹ki promet v avtomobilski komunikaciji, taksi prevoz, popravila motornih vozil in mopedov, zamenjava pnevmatik, izku¹nje in tehnièni pregledi vozil, zdravstvena in zobozdravstvena oskrba, pravne storitve, kozmetika in frizerski salon.