Onesna evanje zraka zaradi bolezni dihal

V novih èasih v zraku je lahko onesna¾enje, kot so prah, mirni delci in vlakna, usodno za pljuèa in lahko povzroèi tudi alergijske reakcije pri vstopu skozi ko¾o.

V moèi industrijskih procesov onesna¾evalci vstopajo v vsebino prahu in trdnih delcev. Premikanje po zraku lahko povzroèi veliko nizkih profesionalnih delcev in prahu, kar lahko ¹koduje zdravju, v klubu, s katerim jih ¾elimo izbrati, preden pridejo v dihalni sistem.

Prvi viri prahu so procesi rezanja, bru¹enja in izbolj¹anja ter proizvodnja prahu v ¾ivilskem in farmacevtskem sektorju. Obdelava tkanin, lesnih materialov in spojin je ¹e vedno odvisna od nastajanja prahu in vlaken, ki so lahko neprijetno za pljuèa in povzroèajo alergijske reakcije. Za nekatere industrijske panoge, ki so izpostavljene delovanju ¹kodljivih prahov, je potrebno izloèiti pra¹ni delcev ali pra¹ne zbiralnike skupaj z direktivo EU ATEX. Odobrena podjetja imajo razliène vrste zbiralnikov prahu, ekstrakcijske roke in re¹itve za èi¹èenje, sesanje in filtriranje.

V novih delovnih okoljih lahko pride do eksplozivnega prahu in potencialno eksplozivnega ozraèja.

Ker ima eksplozivni prah, ki izhaja iz skupine organskih materialov, sintetiènih materialov in kovin eksplozivne lastnosti, moramo posvetiti dovolj pozornosti, da se izognemo eksplozijam prahu. Evropska skupnost je pridobila obstoj dveh direktiv, ki delujejo v atmosferi eksplozivnega in vnetljivega prahu, imenovane ATEX direktive.

Posledica uporabe teh dveh direktiv je bil uèinek izbolj¹ane za¹èite pred eksplozijami - drugaèe je bilo potrebno tehnièno in organizacijsko delo. Z zaposlovanjem najbolj¹ih zdravnikov v industriji industrijske filtracije zraka podjetja razvijajo skupne dobrine z zahtevami direktive ATEX, ki izpolnjujejo vse varnostne standarde.

Zagotavljanje sodelovanja z drugimi zahtevami dr¾avnih ali lokalnih predpisov je v pristojnosti lokalnih gospodarskih dru¾b in potro¹nikov.