Poklicni teeaji efs

Nakup programske opreme za podjetje je pogosto velik stro¹ek. Pijaèa iz varèevalnih skladov je iskanje cenej¹ih ali celo brezplaènih nadomestkov. Prosti projekti so redko enako funkcionalni kot plaèani. Razlika med njimi se najpogosteje nana¹a na podporo za te¾ave, ki se lahko pojavijo med njeno uporabo.

Hear Clear Pro 2

Plaèane razlièice odlikuje hitro in celovito re¹evanje tem svojih strank. V primeru brezplaènih razlièic bomo navadno re¹evali te¾ave, ki se nana¹ajo na te¾ave, ali poiskati pomoè pri drugi vrsti forumov, ki povezujejo uporabnike doloèene programske opreme. Problem porabe dodatnega zneska za programsko opremo je bolj problematièen, èe ne obstajamo v konkretnih ali je vredno posamezne vrednosti. ©tevilne mo¾nosti, ki jih doloèen program verjetno ne bo v celoti uporabil v va¹em podjetju, ki bo plaèal za izdelek, ki ga ne boste uporabljali veliko. V tem primeru je edino pravno sredstvo uporaba demonstracijske skupine. Enova demo program je klasièen primer tak¹ne programske opreme. Mo¹kemu ni treba plaèati za svojo prodajo, vendar se zavezuje s posebnimi omejitvami, ki niso sprejete v veliki razlièici. Na primer, dokumenti, ki bodo natisnjeni s programom envo, bodo uporabili glavo, ki bo vsebovala informacije o te¾avi razlièice programa, ki se uporablja. Poleg tega bo demo verzija omogoèila omejeno ¹tevilo vnosov v podatkovno bazo. In èe se podjetnik odloèi, da bo do¾ivel globoko razlièico, bo lahko brez te¾av uva¾al ¾e ustvarjeno podatkovno bazo. Ta re¹itev je ¹e posebej koristna za mala in mala podjetja, ki ne ¾elijo imeti velikih izdatkov za programsko opremo, od katere verjetno ne bodo veè uporabljali. Demo razlièica omogoèa tudi brezplaèno povezavo s tehniènim nasvetom proizvajalca programske opreme.