Poravnave z nem kim davenim uradom

Vsak zavezanec, ki prodaja blago fiziènim osebam, je prisiljen evidentirati promet z uporabo blagajne. To je kljuè, ki vam omogoèa, da z davènimi uradi opravite ustrezne poravnave. To je posledica zakona, ki je tudi osnovno.

Kaj pa neuspeh fiskalne blagajne?

O takih stvareh je treba opremiti s tako imenovanim rezervnim denarjem. Skrb za to ni zakonska zahteva, zato mora vsak ravnatelj vnaprej razmi¹ljati o tak¹ni re¹itvi. V idealnem primeru se zbira v nasprotnem primeru izrednih razmer, ki ¾elijo popraviti ustrezno opremo. Dejstvo je, da zakon o DDV jasno doloèa, da mora davèni zavezanec pri uspe¹nem pomanjkanju mo¾nosti za ustvarjanje prometnega registra s pomoèjo rezervnega blagajnika ustaviti prodajo. Rezervni sklad lahko za¹èiti pred nepotrebnim in nepredvidljivim poslovnim izpadom. Treba je omeniti, da je treba pripravljenost na lastnino iz rezervne blagajne prijaviti davènemu uradu, ki sporoèa okvaro opreme in prina¹a informacije o nadomestni napravi.

https://re-ca.eu/si/

Na ¾alost, ko je bilo zdaj zelo omenjeno, pomanjkanje blagajne, vkljuèno z zneskom rezerv, pomeni, da je treba ustaviti prodajo. Zakljuèka prodaje ni mogoèe pripraviti, tak¹ne izvedbe pa so nezakonite in se lahko omejijo na posledice velike finanène obremenitve. Ne klièe o situaciji, v kateri bo potro¹nik zaprosil za ustrezen raèun.

Potrebno je obvestiti o neuspehu storitve, ki so jo popravili blagajne in po¹tni fiskalni tiskalniki, pa tudi o davènih organih glede prekinitve izdelave trgovinskih zapisov v èasu popravila naprave in seveda kupcev o prekinitvi prodaje.

Samo v primeru spletne dra¾be podjetniku ni treba prekiniti svoje vloge, vendar mora izpolnjevati veè pogojev - evidenca mora biti jasno obravnavana kot gradivo, za katero je bilo plaèilo upo¹tevano; plaèilo se izvr¹i po internetu ali po¹ti. V tej obliki bo prodajalec - davèni zavezanec imel pravico do zadnjega vnosa raèuna za DDV.