Poslovno upravljanje nem eine

Program comarch xl ima enako raz¹irjen sistem razredov ERP, ki podpira in upravlja sodoben proces upravljanja podjetja. ERP programska oprema se izvaja v razliènih velikostnih podjetjih, od najmlaj¹ih do veè ljudi do velikih podjetij z mnogimi podru¾nicami v vseh svetih.

Pomembne prednosti te programske opreme so vidne na naslednjih podroèjih upravljanja podjetij:- raèunovodske storitve in raèunovodstvo,- upravljanje gospodarstva in skladi¹èa,- zasebni in fizièni pretok dokumentov, \ t- analiza notranjih procesov podjetja,- upravljanje prodaje in informacij s konènim èlovekom,- upravljanje s èlove¹kimi viri podjetja.

Program comarch xl se predstavlja z zelo obse¾nimi ponudbami in je modularna konstrukcija.To omogoèa velike prilo¾nosti za izgradnjo re¹itve, prilagojene resniènim potrebam podjetja.Serija modulov je zbrana v poglavjih, ki logièno zdru¾ujejo funkcionalnosti, ki delujejo skupaj.Sistem podjetja comarch se prilagaja potrebam vsakega podjetja, pred naroèilom pa se opravi podrobna analiza vseh procesov in potrebe podjetja, zaradi èesar boste lahko dosegli visoko uèinkovitost v mestu.Poleg standardne razlièice licence ponuja comarch tudi sistem v modelu SaaS, tj. Programsko opremo kot storitev. Celotna storitev zato deluje v oblaku. Dostop je mogoè preko internetne povezave preko spletnega brskalnika.Ta metoda porazdelitve zmanj¹a stro¹ke izvedbe izdelka v konènem èloveku. Sovra¾i potrebo po vlaganju v produkcijske stre¾nike in najemanje strokovnjakov za upravljanje in vzdr¾evanje programske opreme.Za tehnolo¹ka podjetja program ponuja posebne module. Omogoèajo vam definiranje proizvodnih procesov.Tehnièni parametri uporabljenih surovin se lahko vnesejo v bazo podatkov, ko se nadomestijo. Nova tehnolo¹ka razlièica vam omogoèa, da ponudbo pisarne prilagodite zunanjemu prejemniku.Trenutno se program comarch xl u¾iva v veè kot 5.000 pisarnah v vsej Poljski. Najveèji deli, ki jih podpira programska oprema, so med drugim gradbeni, kemièni, transportni, elektronski in avtomatizirani.Najveèji prejemniki so:- Trgovca- VOX gradbena skladi¹èa