Pozicioniranje ivih zabav

Prodajo, evidentirano na fiskalnem znesku, urejajo davkoplaèevalci, ki prodajajo za polo¾aj fiziènih oseb brez finanènih dejavnosti tudi kmetje, ki se izraèunajo kot pav¹alni znesek. Primeri nebele¾enja prodaje so omejeni s sankcijami, o katerih se odloèa s posebnim aktom. Davkoplaèevalci so pogosto navdu¹eni nad tem, da ne prevzamejo obveznosti, ki so na njih, in seveda je dokaz za pogosto nepravilnost pomanjkanje kontrolnih primerov prekoraèitve mejnih vrednosti prometa, ki omogoèajo registracijo prodaje z uporabo fiskalnih blagajn in uspehov, v katerih so uvedeni novi zakonski predpisi, ki zahtevajo doloèene subjekte obveznost vodenja evidenc.

Obveznost vodenja evidenc z doplaèilom blagajne ni iluzija, saj jo razlikuje od zaraèunavanja sankcij subjektom, ki izhajajo iz doloèb zakona o davku na material in pomoè. Z drugimi besedami, nevkljuèitev v pravne predpise, ki doloèajo ureditev vodenja evidenc z blagajnami elzab mera & nbsp; vkljuèuje resniène sankcije, tj. Tu ni vredno tvegati. Te¾ko je, da se tega ne zaveda vsak vodja in ne pozna zakona.

V skladu s èl. 111 par. 2 o davku na material in storitve lahko vodja davènega urada ali davènega nadzornega organa zaraèuna strogo kazen v vi¹ini 30% davka, ki je bil zaraèunan pri nakupu blaga ali storitev. Pri uspehu fiziènih oseb, ker niso vodile evidenc, je taka oseba kriva za kr¹itev ali prekr¹ek. Zato v tej zadevi ne posku¹ajte prevarati oblasti in najprej se morate posvetovati z raèunovodjo ali odvetnikom, ki bi zagotovil, da podjetnik upo¹teva zakonske doloèbe.

Na temo prodaje, evidentirane z blagajnami, je treba opozoriti, da davèna obveznost vkljuèuje le pomanjkljivosti, ki so imele stanovanje v èasu 1. decembra 2008, torej od trenutka uvedbe v pravni naèin dneva doloèbe zakona. Na sreèo pri uspe¹nih napakah organi kazenskega pregona ne bodo zainteresirani za pravno, finanèno in miroljubno odgovornost, kot za obdobje pred 1. decembrom 2008. se nauèi v predpisani sezoni, in to je prekinitev zakonskih dejavnosti.