Pregledi psihoterapevtskih eolnov

Priprava na dokonèanje psihoterapevtskega poklica se ustvari na toèki diplomiranja na Poljskem. Dokonèati morate magisterij ali medicinski ¹tudij. Nato se pridru¾ite ¹oli psihoterapije na Poljskem. ©ola se mora udele¾iti kateregakoli psihoterapevtskega okolja, zabele¾enega na Poljskem.

©ola mora nuditi vsaj 590 ur praktiènega pouka. To igro, je priporoèljivo preseèi svoje psihoterapevtske izku¹nje za 100 ur. Priporoèljivo je tudi, da opravite 50 ur nadzora in 360 ur pripravni¹tva. Poleg tega je za psihoterapevta koristno, da dve leti prekoraèimo psihoterapevtsko prakso, to pa je potrebno nadzorovati v ¹tiriletnem obdobju usposabljanja.Po opravljeni psihoterapevtski ¹oli morate opraviti certifikacijski izpit v zdru¾enju, ki mu je ¹ola pripadala.Ljudje, ki se spra¹ujejo, kako postati psihoterapevt na Poljskem, se morajo zavedati, da je ne glede na pot, ki jo sprejmejo, pomembno uporabiti velikodu¹en portfelj in proste ¹tiri leta, ki jih lahko porabimo za dosego ustreznih potrdil za opravljanje njihovih dejavnosti zdravni¹ko pomoè.Vsak psihoterapevt mora poznati psihopatologijo, vedeti mora, za kaj ¹tejejo razlièni terapevtski pristopi, in poznati zakon, ki ureja pravila psihoterapije.Potrdilo se kupi enkrat, obèasno pa ga je treba izvesti, nadaljnje uèenje pa je v tem projektu koristno. Za podalj¹anje certifikata je priporoèljivo predlo¾iti dokumente, ki potrjujejo, da je zadnjih pet let po prejemu potrdila ali tega podalj¹anja certifikata opravil veliko ¹tevilo ur psihoterapije. Potrebno je tudi dokumentirati, da smo bili v zadnjih petih letih pod nadzorom. Vedno mora iti na treninge za konference. Obstaja nedavni poklic, ki zahteva stalno osredotoèanje mnenj in koncentracijo.