Prekr ek in znesek davenega prekr ka

Kolega iz podjetja prijatelja opozarja, da je njegova blagajna v dobrem razpolo¾enju in ponuja blagajno za polovico cene? Ne izbiramo navideznih prihrankov. Dodati moramo stro¹ke izmenjave finanènega spomina in èas, ki ga porabimo za poravnavo zadev v ZDA za nakup blagajne. Prav tako ne bomo mogli zaprositi za pomoè za nakup, ki dose¾e celo 90%!

Gotovo je, da ob novih stro¹kih i¹èemo naèine, da èim bolj prihranimo in naredimo zelo koristno transakcijo. Na¹e podjetje raste in malim potro¹nikom nudimo veliko dela ali storitev. Na neki stopnji je treba kupiti in registrirati blagajno. Stro¹ek te jedi je, da nas malce prestra¹i, zaradi èesar i¹èemo cenej¹e re¹itve. Kolega iz soseske nam slu¾i, da je njegova obdelana blagajna popolnoma profesionalna in nam jo lahko proda po nizki ceni? In morda bomo pri¹li do rabljenih blagajn na spletnih dra¾bah? Tak¹ne mo¾nosti so zelo privlaène. Vendar, preden se odloèimo za prodajo rabljene blagajne, izraèunamo vse kvote in razmislimo, ali je ta mo¾nost donosna.

Cenej¹i, a dra¾jiNajprej moramo vedeti, da je bila uporabljena blagajna registrirana pri davènem uradu za svoj del. Skupaj z osnovnimi predpisi ne moremo vzeti tak¹nega zneska v na¹em podjetju. Èe bi, bi rekli davèni prekr¹ek. Veè glede na predpise, naprave ne moremo kupiti neposredno od kolega - to pogodbo mora posredovati servisna enota proizvajalca. Fiskalna blagajna, ki jo uporabljajo ljudje, mora odjaviti zadnji uporabnik. Prodajalec nam mora skupaj z napravo posredovati poroèilo davènega urada, v naslednjem primeru pa ne moremo nièesar storiti s poljsko blagajno. ©ele po predlo¾itvi ustreznih dokumentov lahko proizvajalec servisni tehnik poskrbi za zamenjavo fiskalnega modula in fiskalno za podjetje.

Zato lahko svojo prvo blagajno kupite pri poobla¹èenih prodajalcih. Tak¹ni apartmaji kot blagajne Krakova ne zagotavljajo le velike izbire davènih naprav, ampak tudi storitve.