Prevajalsko delo

Prevajalèevo delo pripada koncu zahtevnih poklicev. Zahteva predvsem visoko uèenje jezikov, pa tudi veliko kontekstov, ki izhajajo iz njegove tradicije in zgodovine. Morda zato filologije sodijo med nekatera najbolj cenjena podroèja v humanistièni industriji, vendar resnièno zahtevajo in strogo razmi¹ljajo. Tolmaè mora dati misel, ki je bila rojena na vrhu po¹iljatelja, kar se da natanèno z besedami drugega jezika. Kaj profesionalno zanimajo prevajalci?

ReAction

Pisni in ustni prevodi

Veèina prevajalcev dela na drugi strani ali prek prevajalske agencije, ki posreduje med delodajalci in prevajalci. Dva pomembna kriterija, preko katerih je potekala delitev prevodov, so pisni in ustni prevodi. Pomembnej¹i so vsekakor bolj priljubljeni in potrebujejo visoko natanènost besede od prevajalca. Pri uspehu besedil z individualnim znaèajem, kot dokazovanje visoko specializiranih dokumentov, mora imeti prevajalec ustrezen obseg besed iz informacijske postavke. V tej mo¾nosti mora biti prevajalec sposoben specializirati, da bi lahko prevajal èlanke iz doloèenega podroèja. Najbolj modne specializacije vkljuèujejo tudi podroèja financ, ekonomije ali IT.

Sprememba interpretacije je nekak¹en izziv ne le za prevajalèevo znanje. Prviè, ta vrsta prevajanja zahteva moè za stres, takoj¹nje reakcije in sposobnost hkratnega pomena in poslu¹anja. Zaradi te¾avnosti tak¹nih dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za ustni prevod v Krakovu, je vredno namestiti ¾ensko z veliko kompetenco ali dru¾bo, ki u¾iva doloèen ugled na prevajalskem trgu.