Prevajanje dokumentov evropske unije

Prevod èlanka je sam po sebi precej velik. Èe nameravamo prevajati vsako besedilo, ne smemo upo¹tevati samo "nauèenih" besed in sklanj, ampak tudi poznati ¹tevilne idiome, ki so tako znaèilni za vsak jezik. Dejstvo je, da ¾enska, ki pi¹e èlanek v angle¹èini, ne ustvari v èisto "akademskem" naèinu, ampak uporablja njene posebne metode in omenjene idiome.

V klubu s sedanjim, da je oseba v svetovnem spletnem omre¾ju ¹e vedno bolj priljubljena, se pogosto pojavi potreba po prevodu na spletni strani. Kot na primer spletno mesto, s katerim moramo doseèi veèje ¹tevilo prejemnikov, ga moramo pripraviti v nekaj jezikovnih razlièicah. Ko prevedete vsebino spletnega mesta, na primer v angle¹èini in svojem jeziku, morate biti sposobni ne samo prevesti, ampak tudi, da lahko poveste svoje poverilnice in opise, ki so v izvirniku neprenosljivi. Kako izgleda v poslu potem? Vsebino spletnega mesta na angle¹kem jeziku prevedemo z Google Translatorjem. Medtem ko bo ohranjen splo¹ni obèutek sporoèila (lahko bomo uganili, kak¹na je stran, ¾e logièno zaporedje stavkov in skladnja ne bo zadostna. To je ¹e dodatno, ker Google prevajalec prevede izbrano besedilo v mi¹ljenje beseda za besedo. Zato v praksi ne upo¹tevamo izvajanja strokovne veèjeziène spletne strani, ki temelji na njej. Zato na spletnih straneh prevajalskih knjig v najhitrej¹em prihodnjem èloveku ne bo zamenjal naprave. Celo najbolj primerna programska oprema nima pooblastil za abstraktno razmi¹ljanje. Tista stvar, ki jo pozna, je povezana z logiko èloveka, prenesenega v izbrani programski jezik. Zato so tudi najbolj¹e prevajalske aplikacije za besedo zagotovo za profesionalnimi spletnimi prevajalci in verjetno bo to za vedno. Èe je kdaj napredno orodje opremljeno z vidika logiènega in abstraktnega "razmi¹ljanja", bo to rezultat na¹e civilizacije. Èe povzamemo, v naèrtu usposabljanja za dobre prevajalce je treba zagotoviti ustrezne didaktiène pripomoèke, ki ne bodo samo pouèevali prevodov "beseda po besedah", temveè bodo tudi pomagali ¹oli, da bi abstraktno razumela jezik.& Nbsp;