Prevoz ljudi sosnowiec

Od leta 2011 mora imeti vsak taksist, ki ponuja prevozne storitve za ¾enske, v avtomobilu davèno blagajno. Prevozniki, ki zagotavljajo preproste storitve samo v enotnosti z razliènimi gospodarskimi subjekti, so izvzeti iz tega bremena.

Prenosne fiskalne blagajne za taksiste & nbsp; izstopajo s svojimi dimenzijami. Obièajno obstajajo roèaji, ki omogoèajo pritrditev v vozilu in se ne dobavljajo s podatki, temveè v valuti, vendar so povezani z akumulatorjem avtomobila, tako da se med celotno prestavo ne odvajajo. Naprava je obièajno zaslon, ki vam omogoèa, da ga uporabljate v ravnih in horizontalnih knjigah, tudi pri spreminjanju vremenskih razmer. Ne pozabite, da mora biti prikaz taksimetra in blagajne pri vo¾nji s taksijem in potnikom prijeten za branje.Dodatne funkcije, ki bistveno olaj¹ujejo delo vsakega prevoznika, so: mo¾nost prikljuèitve blagajne neposredno na taksimeter, tako da se lahko potrdilo samodejno natisne, mo¾nost odobritve rabatov ali preklic uspeha v primeru, ko je stranka spro¹èena iz teka. Fiskalna blagajna za voznika taksija je bila posebej razvita za specifiènost tega poklica. Potrdilo, ki je natisnjeno, vsebuje veè zanimivih predmetov, kot so èas potovanja, prevo¾ena razdalja, taksi ¹tevilka ali ¹tevilo oseb, ki se uporabljajo v posameznih tarifah. Voznik taksija lahko na prejemu tudi predlo¾i podatke o dodatnih opravljenih storitvah, to je prtljago, prevoz ¾ivali itd.Znano je, kako vse blagajne predstavljajo znane funkcije - tiskanje dnevnega poroèila, meseènega poroèila, stanja blagajne, obraèuna in dodatno tiskanje poroèila o nastavitvah taksimetra.Fiskalna blagajna bo zagotovo ¾ivela tudi v povezavi s taksimetrom in je enaka eni napravi, pri izvajanju pa ta re¹itev pogosto ne deluje, ker jasno nasprotuje trenutni fazi delovanja naprave in zahteva pogosto zamenjavo papirnih rol. Mo¾no ga je tudi prikljuèiti na prenosni raèunalnik v smislu ustvarjanja ustreznih funkcij ali posodobitev programske opreme.Denar je pomemben v mirnem in kratkotrajnem naèinu ustvarjanja in razstavljanja v avtomobilu, zaradi èesar lahko dela s ¹tevilnimi taksimetri, sicer se ne uporablja v avtomobilu, nato pa bogat in ga odpelje v pisarno ali zgradbo in pripravi poroèila tam. Prav tako vam prina¹a krajo blagajne med dolgimi postanki.