Prezraeevalni vodi bunkerjev

V domovih z visoko pra¹nostjo, sem imel, pra¹ne barve, lesene opilke, obstaja velika nevarnost eksplozije. In v nekaterih industrijskih podjetjih so potrebne dobre in¹talacije z instalacijo atex (atex instalacija, ki so zasnovane tako, da spro¹èajo posledièno onesna¾evanje iz prostorov zaposlenih in ozraèja. & Nbsp;Tak¹ne instalacije bi morale biti globoko varne, npr. Lokalne konstrukcije naj bi se uporabljale pri izdelavi samonosnih rok, sesalcev in nape, ki se nahajajo v nevarnih obmoèjih.Ne smemo pozabiti na èistoèo, uporabiti industrijske sesalce, ki bodo odstranili nakopièeni prah iz tal, sistematièno oèistili konstrukcijo, ne bodo povzroèili koncentracije velikega ¹tevila onesna¾enih.Sistem za ekstrakcijo prahu je treba ozemljiti, ne zdru¾evati elektrostatiènih nabojev, ki lahko povzroèijo iskre in nato eksplozijo. Kanali za kanale so izdelani iz stene debeline 2 ali 3 mm, ne smejo nakazovati erozije.Eksplozijsko varni ventilatorji in filtri, ki se uporabljajo v tak¹nih instalacijah, imajo nalogo, da uèinkovito za¹èitijo mesta pred eksplozijo.Dober naèin je, da se najde v sistemih za ekstrakcijo prahu, sistemu za ga¹enje po¾ara in po¾aru, zdaj pa to prepreèuje prihodnjo eksplozijo. Vse to bi moralo biti pravilno in natanèno z nasveti atex. Obstajajo tudi zapornice, ki so odporne proti po¾arnim prehodom skozi instalacijo, povratne lopute in samoèistilne metode za previsoko kolièino glob v gradbeni¹tvu.Tak¹ni prostori so kljub ¹tevilnim varstvom ¹e vedno zelo tvegani prostori, èeprav izpolnjujejo vse kolièine in so v skladu z doloèenimi direktivami, naj bo èim manj gostov in samo tisti, ki delajo v takih stanovanjih.Opazovanje vse vsebine in standardov je najpomembnej¹a stvar in odstranitev vzrokov morebitnega izbruha je prednostna naloga.Vsa oprema in dodatki, ki jih zajema direktiva atex, so njihove najljub¹e oznake in potrdila, ki se pojavljajo v pomenu naprave.Stroji, naprave, ki jih zajema navedena direktiva, so razdeljene v dve skupini:v rudarstvu,v prihodnosti.Ta izjemno pomembna informacija varuje vsa podjetja.