Programsko opremo za ko obrzeg

Ko i¹èete idealno programsko opremo za podjetja, je vredno posvetiti pozornost naèrtu ERP Optima, ki je delo Krakowovega podjetja Comarch. Program Comarch ERP Optima je klasièno orodje za malèke in mala podjetja, ki omogoèajo upravljanje obmoèij, znaèilnih za njih. Poleg modulov za raèunovodstvo in èlove¹ke vire ter plaène liste ima programska oprema tudi prodajne in skladi¹ène module, ki so idealni za prodajne in logistiène oddelke.

potrdiloTa program je med drugim pohvaljen potrdilo o skladnosti z Zakonom o raèunovodstvu. To se nana¹a na dejstvo, da obstaja stalno posodabljanje s sedanjimi predpisi. Poleg tega je koristno za drugo vrsto orodij za informacije in ocenjevanje ter spletne dra¾be.

naroèninaS plaèevanjem meseène naroènine za programsko opremo lahko dose¾ete ne le uvod v njene znaèilne in moène funkcije, temveè tudi tehnièno pomoè, ki pomaga pri re¹evanju trenutnih te¾av in uporabi re¹itev, prilagojenih doloèenemu podroèju in podjetju. Zahvaljujoè tak¹ni re¹itvi bo program Comarch ERP Optima zagotovo ne le olaj¹al in izbolj¹al delovanje posameznih poglavij in celotnega podjetja, temveè bo tudi posredno uporaben za okrepitev njegovih uspehov.

DemoPred nakupom programa Comarch ERP Optima je mogoèe izkoristiti 30-dnevno spletno predstavitev ali veè iz 60-dnevnega demo posnetka brez povezave. Takrat je to izjemno pomembno, saj omogoèa sprejemanje odloèitve, ali bo tak¹na programska oprema delovala v doloèeni blagovni znamki. Mnogi podjetniki so ¾e zaupali programu Comarch ERP Optima. Trenutno ga uporablja veè kot 60.000 podjetij iz ¹tevilnih industrij, kar ka¾e na visoko vrednost programske opreme. Po raziskavah med podjetniki je bilo kar 93% ljudi, ki uporabljajo programsko opremo Comarch, z njim zadovoljno.