Raeunalnik in fiskalni tiskalnik

Fiskalni tiskalniki se pogosto zamenjujejo z davènimi blagajnami, vendar so v tem trenutku dve razlièni jedi z razliènimi mo¾nostmi. Finanèni tiskarji so zlasti velike blagajne. Za uspeh blagajni¹kih blagajn sta potrebna blagajna in prodajalec za upravljanje prodaje in èe ¾elite uporabljati fiskalne tiskalnike, morate imeti raèunalnik in posebno programsko opremo.

Tovrstni tiskalniki se obièajno uporabljajo na mestih, kjer so materialne osnove bistveno visoke, pribli¾no deset tisoè. Seveda omogoèajo blagajne, tiskanje potrdil in vodenje prodaje. Navsezadnje obstajajo posebne prednosti fiskalnega tiskalnika, ki ka¾ejo svojo prednost pred blagajnami. Od zadnjih pomanjkljivosti obstaja naèin za nadzor inventarja izdelkov, ki jih lahko ponudimo. Obstaja enako prijaznost, zaradi katere je mogoèe prepreèiti situacijo, v kateri v trgovini ne bo nobenega izdelka. Na te naèine lahko vna¹ate tudi promocije. Ne samo obièajno zni¾anje cen, temveè tudi mo¾nost prodaje ¹tevilnih predmetov v datoteki po ni¾ji ceni. Neposredno iz takih tiskalnikov je mo¾no izdelati izpis potrdil in obraèuna DDV.

Prodali so se tudi fiskalni tiskalniki z mo¾nostjo kopije elektronskih potrdil. Prodajalci so dol¾ni hraniti raèune 5 let, kar se v uspehu blagajn ali nekaterih modelov fiskalnih tiskalnikov uporablja za shranjevanje tiskanih potrdil skozi vse te faze. Raztopina, ki se uporablja v tem primeru, je sestavljena iz dveh valjev prevzema, kjer sta v tiskarski sezoni hkrati natisnjena dva potrdila. Uvedba elektronske kopije omogoèa zelo priroèno arhiviranje prodaje.

Veèja svoboda fiskalnih tiskarjev se strinja z veèjo nakupno ceno. Njihova storitev je izjemno obèutljiva in te¾avna zaradi individualne programske opreme, obveznega raèunalnika. Visoko omenjeni argumenti so lahko odvraèilni uèinek za mala podjetja ali preprosto nedonosni in vsakdo sam sprejema odloèitve.