Rezerva za usposabljanje 2015

Stalni pritisk tehnolo¹kih napovedi pu¹èa veliko drugih stanovanjskih stanovanj. Tam je veliko tovarn. Na ¾alost pa umetnost grozi enako. Trenutno, prvi "Nowak" iz ulice ne bo sprejeta v takem obratu. Stroji, ki se uporabljajo za izvajanje, pogosto predstavljajo veèje ali manj¹e tveganje. Da bi jim slu¾ili, potrebujem ustrezno znanje in opravim ustrezno usposabljanje.

Vedno veè je mest, kjer obstaja nevarnost eksplozije ali prahu. Za izvedbo tak¹nih podroèij je potrebno zdravo usposabljanje. Atexov trening je tak prevod, v katerem uèenci obvladajo bistvena sporoèila na podroèju eksplozijsko varne tehnologije in ATEX informacij. Izvaja se predvsem: ¾enskam, ki so odgovorne za varnost v poslovnih operacijah, v katerih nastajajo eksplozivna obmoèja, ljudje, ki sedijo na potencialno eksplozivnih obmoèjih, tudi za oblikovalce naprav EX. Na treningu boste izvedeli, kak¹ne atmosferske razmere omogoèajo nastanek eksplozije, kjer se sreèate z nevarnimi obmoèji, kako razgraditi ustrezne prostore in koliko nevarnosti le¾i v njih, katera vrsta opreme je za¹èitena in koliko nevarnosti je eksplozivna, kak¹ne so eksplozivne snovi izgubil je hitre linije in temperaturo mladih, kak¹ni predpisi veljajo na potencialno eksplozivnih obmoèjih, pa tudi, kako prepoznati pra¹ne cone. Obièajno obstaja en dan napotitve, vendar nekatera podjetja omogoèajo, da ga po nekaj urah spoznajo v dveh obrokih. Vsaka vaja te vrste se zakljuèi z izpitom, ki preverja, kaj smo se spomnili. Pri uspe¹nem pridobivanju negativnega rezultata, da bi ¹e enkrat pristopili k izpitu, je potrebno ponovno usposobiti, kar na ¾alost sprejema naslednje stro¹ke, v primeru pozitivnega rezultata pa dokument, ki potrjuje pridobljeno znanje. To je nalepka za ozadje in nanj je prilo¾ena edinstvena nalepka, ne glede na to, ali je usmerjena po po¹ti v razmerju od podjetja, ki vodi projekt.