Simbol za za eito pred kratkim stikom

Najpogosteje uporabljena metoda za¹èite je tokovna za¹èita, ki je povezana v elektrièno gradnjo. Za¹èita sprejemnikov, motorjev, transformatorjev in razdelilnikov je pomembna, èeprav je njihova najte¾ja predpostavka zavarovanje ¾ic. Metoda za¹èite ¾ic s kratkim stikom je tako ¾e veè let opu¹èena. Bolj obèutljiva tehnika je obravnava za¹èite pred preobremenitvijo. Izbira varnosti zahteva od uèinkovitosti za¹èite, kot tudi od dolge preobremenitve ¾ic in kablov.

Predpisi in pravila za izdelavo elektriène opreme doloèajo minimalne zahteve, ki jih morajo naprave zahtevati, da upo¹tevajo napravo v varnostnem sredstvu, kot je npr vrsto varnosti, èustva in uèinkovitosti ter lokacijo. Obstajajo situacije, v katerih so potrebe bolj zahtevne in varnost je treba potrditi. Pritisk na takrat je kraj, kjer bo postavljena instalacija. Èe gre za posebna stanovanja, ki so izpostavljena po¹kodbam elektriènih instalacij, se zahteve za kakovost avtomatsko ustavijo.Za¹èita pri kratkem stiku je pogosto uporabljena vrsta za¹èite. Obvezno morajo pisati v katerem koli elektriènem tokokrogu in takoj na zaèetku, v stanovanju, izpeljati vezje, kot drugje, kjer se zmanj¹a obremenitev ¾ic, npr. Z zmanj¹anjem prereza stanovanj ali z uporabo drugega vodila. V nasprotju z videzom, dajanje za¹èite v kratkem stiku v tovarni podru¾nice ni tako priljubljeno in preprosto, kot se zdi. Razdirajo se lahko v prelomih najmanj 3 m od zadnjega elementa. Zaradi vidika od podru¾nice do za¹èite je seveda dimenzioniran kot name¹èena varnost, pred njo pa je tak¹na re¹itev vzrok, da je verjetnost nastanka kratkega stika v tem oddelku resna. Enaka odvisnost se ugotavlja tudi v zvezi s kabli, ki povezujejo energetske vire, vkljuèno s transformatorji, baterije ali generatorji s stikalno napravo, èe je za¹èita v stikalni napravi na zadnji strani vezja. Ti dve izjemi sta dovoljeni, èe obstaja dobro za¹èiten kratek stik z dobro za¹èito pred kratkim stikom.Opisana te¾ava je lahko zelo obremenjujoèa za plaèilo, nekaj pa se uporablja, pravzaprav se jih vpra¹a v domaèih instalacijah vsakega od nas.