Slicer mkr 02m

Tudi v gospodinjstvu, pa tudi v razliènih podjetjih, smo obkro¾eni z organizacijami in jedmi. Zagotavljajo nam naèrt, ki nam bo pomagal pri izvajanju razliènih vrst dela, prihranili pa bomo tudi èas v pomembnih projektih. Rezalnik med tak¹nimi napravami je rezalnik.

Eklektièni rezalnik se lahko uporablja za rezanje mesa, hladnega mesa in kruha. Najpomembnej¹a in najpomembnej¹a skupina te institucije so no¾i za rezalnik. Skrb za njih ne bo omogoèil, da bi poveèali ¾ivljenjsko dobo rezalnika tudi za bolj¹o funkcionalnost naprave. No¾i za rezanje zahtevajo pravilno za¹èito in èi¹èenje. Vrsta dela, ki jo moramo sprejeti za podalj¹anje delovanja rezila, zahteva material, iz katerega se no¾i razre¾ejo na rezalnik. No¾i so lahko zgoreli iz naravnega jekla in jih lahko zakljuèimo z loèenimi stopnjami legiranih jekel. Njihova skupna znaèilnost bi morala biti odpornost na nerjavno jeklo in kisline. To bo zagotovilo, da so no¾i izdelani za stik s hrano. Seveda se proizvajalci spominjajo, da imajo no¾i do rezalnika vse potrebne certifikate. Odlièni no¾i se za rezanje ¹e naprej uporabljajo, ne da bi jih morali izostriti. Dejstvo je, da niso vsi no¾i oblikovani, da se izostrijo, pogosto tudi ostrenje sestoji iz nedonosnih, cenej¹e izraèuna spremembo na drugo. Zato je treba glede na delovanje naprave upo¹tevati izbiro sredstev, iz katerih so no¾i izdelani na rezalnik. Ali bo rezalnik zelo izkori¹èen - potem je najprimernej¹a re¹itev za¹èita nalo¾be v no¾e popolnih razredov, ki nam bodo dlje trajali, kar vam bo v prihodnje re¹ilo va¹e mo¾gane. Toda v manj uporabljeni organizaciji mora biti dovolj no¾ev z majhne police. Zagotovo, to izbiro mora individualno re¹iti stranko glede na njegove potrebe.