Subvencije za razvoj dru be 2016

Celotno osebje poljskih tr¾nih analitikov in vodilnih delavcev razmi¹lja o tem, kako izbolj¹ati lastna podjetja, da bodo lahko konkurirali svojim zahodnim kolegom. Zelo ne vesel, da bi na¹li idealno re¹itev za to temo. Poljski uradi in organizacije vsako leto izgubijo velike vsote denarja zaradi zaporednih izgubljenih ponudb za velike nalo¾be.

Èe bi lahko zamenjali to idejo, bi dobili prilo¾nost, da vzamemo denar, ki bi vtisnil v tesno gospodarstvo in ji dali pravo spodbudo za rast. V vmesnem èasu te ponudbe ponavadi dobijo zahodna podjetja. Poljaki iz tega obdobja ustvarjajo finanène izgube, npr. V produktu nalo¾b v bli¾njice, ki jih kasneje ni mogoèe uresnièiti.Domnevno je korak na poti, da postane tako imenovan integriran sistem upravljanja. Danes moè mnogih institucij ni pozorna v rokah ene osebe in celotnih odborov ali pa tudi zdru¾enj ljudi. Posledièno je proces odloèanja zelo raz¹irjen. Pogosto se odloèitve sprejemajo v sezoni, ko je za to res prepozno.Te¾avo je opazila tudi poljska vlada, ki jo namerava pozorno spremljati. Komuniciranje o ustanovitvi posebne komisije, ki bo analizirala zakon v naèrtu za odpravo nepotrebne birokracije, ki se nahaja na meji uèinkovitega odloèanja.Poljska ima najbogatej¹e ¹tevilo javnih uslu¾bencev v Evropski uniji, ki gredo k dr¾avljanom. V zadnjem primeru bi morali vzeti primer iz Nemèije, ki je pred petimi leti sprejela vrsto zakonov, da se je projekt igral z nepotrebno birokracijo. Zaradi manj in manj uradnikov je dr¾ava zaèela varèevati. To je celo zato, ker zdaj niso morali plaèati meseènih plaè. In ljudje - predvsem najbolj dragocena dr¾avna raven - veliko zaslu¾ijo.Nekateri med njimi do danes prevzamejo nem¹ko dr¾avo glede zneska odpravnin, ki so bile prenizke.