Uporaba kovinskih materialov v gastronomiji

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in eksplozivnih snovi. Parametri plinov in tekoèin v mnogih dejstvih so dobro znani in dokumentirani. Zato je prepoznavanje gro¾enj, ki izhajajo iz njihove prisotnosti med delom, zelo dovzetne. Polo¾aj postane precej te¾aven za uspeh pri selitvi, skladi¹èenju ali predelavi razsutega materiala. V mnogih uspehih so na videz ne¹kodljive snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali dokument v obliki prahu velika nevarnost eksplozije.

https://neoproduct.eu/si/ecoslim-ucinkovit-nacin-za-vitko-sliko-v-kratkem-casu/

Industrijske instalacije centralnega sesanja so namenjene za obdelavo ustaljenega prahu s parketa, gladkih povr¹in in konstrukcije opreme in dvoran. Higiena vzdr¾evanja na delovnem mestu na kraju samem in edina za¹èita delovnih ljudi in organizacij ter orodja proti ¹kodljivim uèinkom prahu, v sedanji gro¾nji sekundarnih eksplozij. Vsa podjetja, ki upravljajo industrijske naprave, morajo namestiti v skladu z veljavnimi standardi, doloèenimi v direktivi na napravi.

Pomembna naloga, ki je osrednje sesanje:- varovanje zdravja in ¾ivljenja ljudi, ki hodijo v notranjosti zaradi negativnih uèinkov prahu.- za¹èito strojev in pripomoèkov pred okvarami pri uspe¹nem motenju prahu, \ t- za¹èito naprave tudi ljudi, ki pi¹ejo dela proti posledicam nenadzorovane eksplozije peloda.

Pozor - nevarnost eksplozijeV primeru, da so v procesu vakuumiranja vkljuèene vnetljive ali eksplozivne snovi, plini, prah, tekoèe hlape ali hibridne me¹anice, obstaja velika nevarnost nenadzorovane eksplozije. Dogodek bo zato verjetno povzroèil unièenje enote za odstranjevanje prahu in celotne enote. Po statistiènih podatkih so filtracijske enote in cikloni primerni za dru¾ino naprav z velikim tveganjem eksplozije.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je navedeno zgoraj, je eden od glavnih pomenov centralne vakuumske èistilne naprave zmanj¹anje tveganja sekundarne eksplozije z odstranitvijo iz delovnega obmoèja tako imenovanega ostanki prahu. Ta re¹itev, po eni strani, poveèa varnost enote in po¾arne enote, ostalo pa omogoèa zmanj¹anje stro¹kov, povezanih z usklajevanjem procesne instalacije z zahtevami ATEX direktive. Edino je treba opozoriti, da mora v primeru gorljivega in eksplozivnega prahu namestitev centralnega sesanja izpolnjevati stroge zahteve direktive ATEX.