Utemeljitev tega kar je

V bli¾nji tr¾nici je ¹e vedno veliko podjetij, ki svojim uporabnikom zagotavljajo strokovno konsekutivno tolmaèenje, vendar zelo malo ljudi ve, kaj so. V najenostavnej¹ih besedah konsekutivno tolmaèenje ¹teje zadnje, da se prevajalec odloèi zelo blizu govorniku, poslu¹a vsa njegova mnenja in jih po tem, ko jih ustvari, posku¹a èim bolj natanèno reproducirati. Pri prevajanju tega ¾anra imajo prevajalci pogosto zapiske, ki so nastali v èasu govora.

http://driv-ultra.eu Drivelan UltraDrivelan Ultra - Učinkovita rešitev za erektilno disfunkcijo

V sodobnem èasu se konsekutivna interpretacija sistematièno izrinja s soèasnimi interpretacijami, ki se igrajo z veliko veèjo udele¾bo. Konsekutivno tolmaèenje lahko pogosto najdemo, na primer, med zelo zapletenimi sreèanji ali na stalnih potovanjih.

Zelo malo mode na lokalnem trgu, konsekutivno tolmaèenje poteka predvsem zaradi njihove zelo visoke vrednosti, tudi zato, ker je te¾ko najti dostojne prevajalce, ki bi jim bila tak¹na pomoè na zadovoljivi ravni. Velika prednost prevodov tega ¾anra je predvsem v tem, da potrebujete prevajalca, da ga dokonèate brez posebne opreme.

Konsekutivno tolmaèenje je v nasprotju z vsemi nastopi zelo te¾avno in te¾avno delo, ki se ¾eli prevesti iz bogatega dogodka in tako popolnega pouka tujega jezika. Uèenje ne more zadr¾ati za trenutek, da bi odkrilo doloèeno besedo v njegovi glavi. Konsekutivni tolmaèi se morajo pohvaliti z izjemnim spominom, ker si morajo zapomniti besedilo, ki so ga govorili sogovorniki. V primeru kompleksnej¹ih prevodov z manj¹ih podroèij je potrebno prevajalce skrbno pripraviti, preden se vkljuèijo v na¹e dejavnosti, kar je seveda zelo zamudno in te¾avno. Èe i¹èete dobrega prevajalca, poi¹èite strokovnjake, ki so specializirani za doloèeno podroèje.