Varnosti v gorah in na vodi

Pridobivanje prahu atex ali odsesavanje prahu skupaj z nasveti ATEX (ATmosphere EXplosible je vse bolj priljubljen pojav v okviru OSH. ATEX direktiva je pravni akt Evropske unije, ki govori o standardih, ki jih morajo proizvodi dati v nevarnih, predvsem izpostavljenih obmoèjih za eksplozije.

Trenutno bi bilo treba vsem napravam, ustvarjenim na podlagi Evropske unije, dovoliti, da se strinjajo z informacijami ATEX. ATEX najprej doloèa vrsto uporabljenih materialov in dodatno uporabljeno konstrukcijo. Naprave, ki izvajajo te informacije, so oznaèene s simbolom CE. Proizvajalec je odgovoren za razvr¹èanje nevarnosti in dodajanje oznak za doloèen izdelek. Zbiralniki prahu so naprave, ki so ¹iroko sprejete v sektorju. Uporabljajo se predvsem za shranjevanje drobnih delcev prahu. Med drugim se igrajo med obdelavo kovin pri bru¹enju, dodelavi ulitkov, peskanju, poliranju. Zbiralniki prahu se uporabljajo tudi za obdelavo lesa, natanèneje za ekstrakcijo prahu in za ravnanje s pra¹kastimi materiali, predvsem kemiènimi pra¹kami. Za oceno skladnosti blaga v okviru eksplozivne varnosti obstaja celoten postopek. Tak¹no ocenjevanje pogosto opravi neodvisni prigla¹eni organ. Ob taki oceni skladnosti se oblikuje celotna tehnièna dokumentacija, ki vsebuje seznam dokumentov med seznamom direktiv, s katerimi je ustrezna naprava, ki je bila upo¹tevana pri izdelavi pripomoèka. Dokumentacija mora vsebovati veè informacij: moè in kategorija naprave, maksimalna povr¹inska temperatura naprave, uporabljena za¹èita pred eksplozijo. ATEX bi bilo treba izbrati v skladu s pogoji doloèenega urada in spoznati ¹tevilo njegovih uèinkovitih in logistiènih podatkov ter podatkov o èloveku. Stro¹ki uporabe direktive ATEX so relativno nizki v primerjavi z gro¾njami, ki jih povzroèajo eksplozije.