Varnostne zahteve glede delovnih postaj in delovnih procesov

Direktiva ATEX (Atmosphères Explosibles, imenovana tudi Direktiva 94/9 / ES, je zakonodaja Evropske unije, ki opredeljuje bistvene zahteve za izdelke, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Veèina strojev in opreme, ki se uporabljajo v rudnikih èrnega premoga, predstavljajo nevarnost eksplozije metana in premogovega prahu, direktiva ATEX pa se nana¹a na opremo in za¹èitne sisteme, namenjene za obdelavo na povr¹inah, izpostavljenih nevarnosti eksplozije. Tudi do zadnjih varnostnih predpisov v nekaterih dr¾avah Evropske unije so bili med seboj razdeljeni, kar je imelo velike te¾ave pri prosti izmenjavi blaga med dr¾avami èlanicami.Od vsega zaèetka je bila oblikovana enotna direktiva ATEX, ki je poenotila obstojeèe modele in zlahka olaj¹ala kro¾enje blaga v evropski skupini. Pri izvajanju doloèb èlena 100a Rimske pogodbe je najpomembnej¹a toèka direktive ATEX zagotovitev prostega pretoka blaga, ki zagotavlja visoko raven za¹èite pred eksplozijami. V zvezi z napravami, namenjenimi za knjigo v bli¾ini tistih, ki jim grozi eksplozija, sta Evropski parlament in odprta Evropska unija 23. marca 1994 izdala ATEX direktivo 94/9 / ES, ki je bila 1. julija 2003 uvedena v obhajilo. Poleg tega je bila 16. decembra 1999 sprejeta Direktiva 1999/92 / ES ATEX137 (imenovana tudi ATEX UPORABNIKI, katere spremembe se nana¹ajo na minimalne varnostne zahteve v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozivnega ozraèja. Direktiva ATEX 94/9 / ES je zaèela veljati do 1. julija 2003 in nadomestila prej¹nje direktive 76/117 / EEC in 79/196 / EEC.

Oznaka CE (fr Conformité Européenneidentifikacijsko ¹tevilko certifikacijskega organasimbol protieksplozijske izvedbeeksplozijeKategorija napravevrsta za¹èite pred eksplozijoeksplozivne podskupinetemperaturni razred

Priporoèamo Atex trening