Varnostne zahteve

Ker so na koncu Evropske unije veljali drugi varnostni predpisi, je bilo odloèeno, da se doloèbe uskladijo. Uvedene so bile zahteve ATEX, ki se nana¹ajo na potencialno eksplozivne atmosfere in naprave za pozicioniranje na sodobnih podroèjih. Konec teh novosti je znatno zmanj¹anje tveganja ali celotne odprave, ki nastane z uporabo blaga na obmoèjih, kjer je lahko ogro¾ena eksplozija, tj. EX cone.

Zahteve EX, natanèneje direktive, opredeljujejo zahteve, ki jih mora doloèen izdelek izvesti, ki je namenjen za izvajanje na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Glavni cilj metode je uskladiti postopke skladnosti orodij in obrambnih sistemov v sodobnih, eksplozijsko ogro¾enih obmoèjih in zagotoviti njihov preprost pretok v dr¾avo Evropske unije.Ta direktiva zajema vso elektrièno in neelektrièno opremo ter za¹èitne sisteme, ki bodo raztegnjeni na potencialno eksplozivnih obmoèjih. Zahteve ATEX veljajo za naprave za varnost, upravljanje in regulacijo, ki bodo obdelane zunaj potencialno eksplozivnih atmosfer. Ni jim treba imeti neodvisnih funkcij, vendar bodo pripomogli k gotovosti orodij in za¹èitnih sistemov, ki se bodo tam uporabljali.Direktiva opredeljuje in mo¾nost dokazovanja skladnosti proizvoda z rezervacijami ATEX. Izdelki, ki izpolnjujejo te zahteve, tj. Standarde, usklajene z nasveti, morajo izpolnjevati tudi njegove resniène zahteve. Uporaba delov ni potrebna, vendar je postopek skladnosti pritrdilen. Tukaj gre za skladnost z naèelom, ki ga je ustvarila oseba na podlagi obvestila, ki ga izda Evropska komisija. Odstopanja se lahko pojavijo tudi pri uspehu tretjih kategorij elektriènih naprav in neelektriènih naprav kategorije 2 in 3.Èe bi morali biti v teh primerih, pa zagotavlja, da se vpra¹anje skladnosti v tem primeru, proizvajalec te naprave brez sodelovanja prigla¹enega organa. Vendar pa so izpolnjeni Isti proizvajalec bo tudi previden v takih oblikah, kot so sklenitev s kvadratom njegove izdelka zahteve.V zvezi z osnovnimi zahtevami je sprejemljivo certificiranje elektriène in neelektriène opreme, samocertificiranje, zahteve glede polo¾aja stvari in ¾ivljenja v Evropski uniji v obveznih zmogljivostih, ki so prav tako bistvene.