Zbiralniki prahu nestro

Direktiva ATEX ustvarja prost pretok izdelkov, ki so zajeti v doloèbah tega dokumenta v Evropski uniji. Poleg tega gre za zmanj¹anje in odpravo tveganja premo¾enja zaradi opreme ali za¹èitnih metod na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, in katere jedi ali naèrti nanj niso prilagojeni.

prolesan pure

Direktiva opredeljuje osnovne zahteve atexa glede varnosti in varovanja zdravja v eksplozivnih prostorih. Te zahteve veljajo predvsem za potencialne vire, ki lahko v¾igajo naprave v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Hkrati se dvigne na za¹èitne sisteme, ki se med eksplozijo samodejno prekrivajo. Delovanje teh za¹èitnih metod je v prvi vrsti najveèje ustavljanje eksplozije ali omejevanje uèinkov njenega ¹irjenja. Zahteve Atex so hkrati namenjene varnostni opremi. Na koncu je aparat na koncu varno delovanje naprav in neodvisnih za¹èitnih sistemov, ki se sreèujejo na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi te eksplozije. Atex zahteve hkrati poskrbijo za dele in podsklope, ki niso v stanovanju, za opravljanje samostojnih funkcij. Èeprav so pomembni predvsem zato, ker vplivajo na varnost naprav in za¹èitnih sistemov.V celotni Evropski uniji lahko kupite samo tiste izdelke, ki so obkro¾eni z zahtevami nove direktive o re¹itvah in kak¹ne so te zahteve.Doloèbe direktive ATEX veljajo samo za nove izdelke, ki se prviè uporabljajo na trgu. Gre tudi za tiste, ki so nastale na podlagi Evropske unije, ko so tiste, ki se uva¾ajo v Evropsko unijo.Direktiva ATEX vkljuèuje:- novi izdelki v EU, \ t- „novi izdelki“, \ t- novih ali rabljenih proizvodov, uvo¾enih iz dr¾av zunaj Evropske unije, \ t- izvirne in "nove" izdelke, ki jih oznaèuje oseba, ki ni naravni proizvajalec.